ในหลวง ร 10 ทรงแนะนำตูบ ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมให้ได้

ในหลวง ร 10 ทรงแนะนำตูบ ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมให้ได้

10 ความคิดเห็น

ข้อ 7 เลยครับ ทรงพระเจริญ

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน 9 แนวทางให้รัฐบาลและประชาชน ทรงแนะให้นำแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 – สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มาเป็นหลักในการปฏิบัติ

เมื่อเวลา 13.20 น. วันที่ 8 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมาได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นการส่วนพระองค์ โดยได้ถวายรายงานการทำงานของรัฐบาลตามห้วงระยะเวลา ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ ปัญหาอุทกภัย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสรับสั่งประกอบด้วย

1.ทรงมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงมีรับสั่งให้ช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว ลดภาระการซ้ำซ้อน สิ่งใดที่สถาบันจะช่วยได้ ก็จะพระราชทานความช่วยเหลือ อย่างที่ทรงทำในปัจจุบัน นอกจากนี้รับสั่งให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเป็นแต่ละพื้นที่ไป ถ้ายังไม่สามารถดำเนินการภาพรวมใหญ่ๆทั้งหมดได้ ก็ให้ทยอยดำเนินการไป

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานว่า รัฐบาลกำลังมีโครงการต่างๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงริเริ่มไว้มาหลาย 10 ปี ซึ่งบางโครงการยังไม่สำเร็จ ซึ่งปัญหาไม่ได้อยู่ที่การทำแต่อยู่ที่ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในที่ดิน หรือพื้นที่ส่วนบุคคล ซึ่งในวันที่ 9 สิงหาคม รัฐบาลจะหารือกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในเรื่องดังกล่าวว่า จะต้องทำอะไรให้เกิดขึ้นได้บ้าง โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะต้องมีการเวนคืนที่ดินกันหรือไม่ หรือจำเป็นต้องเช่าพื้นที่เอกชนเพื่อเก็บกักน้ำให้ได้อย่างแท้จริง วันนี้ถ้าเราปล่อยให้น้ำท่วมถึงเวลาก็ไปเยียวยาก็ต้องไปดูในภาพรวมว่าในพื้นที่ดังกล่าวประชาชนมีรายได้อย่างไร ปลูกพืชปีละกี่ครั้ง และปริมาณน้ำท่วมเท่าไร ก็จะต้องไปหารือว่าจะใช้เป็นพื้นที่เก็บน้ำเลยได้หรือไม่

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 2.ทรงมีรับสั่งขอให้ทำให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสุข ทรงย้ำเสมอทั้งเรื่องการช่วยเหลือ การบรรเทา การจัดระเบียบ การสร้างวินัย สร้างอุดมการณ์ รับสั่งว่าให้ทำทุกมาตรการอย่างต่อเนื่อง

3.ให้ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาลในส่วนที่ดีงาม มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทำให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นและชื่นชม ขอให้รักษาไว้ให้ได้

4.ทรงมีรับสั่งถึงภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ภัยคุกคามในรูปแบบเก่า อธิปไตย ซึ่งวันนี้ก็น้อยลง มีเฉพาะเรื่องของการรักษาทรัพยากรทั้งบนแผ่นดินและผืนน้ำ ที่เป็นอาณาเขตของประเทศไทย จำเป็นต้องมีกำลังไว้ดูแลรักษา และทรงเป็นห่วงในเรื่องของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ต้องเตรียมมาตรการรองรับไว้ให้เป็นสากล ไม่เช่นนั้นสิ่งที่เกิดในประเทศอื่นก็จะมามีอิทธิพลต่อประเทศไทย อยู่ที่คนไทยทุกคนจะร่วมมือกัน

 

5.รับสั่งให้เร่งดูแลระบบการศึกษา ซึ่งปัจจุบันเรามีการปฏิรูปกันอยู่มากพอสมควร เพื่อเร่งกระบวนการเรียนรู้ให้คนไทยมีความรู้อย่างจริงจัง ทำงานได้สามารถที่จะมีอาชีพมั่นคง มีความเข้มแข็ง และมีหลักคิดที่ถูกต้องในทุกๆ เรื่อง จะได้ลดความขัดแย้ง

6.รับสั่งให้ช่วยกันส่งเสริมงานจิตอาสา ซึ่งตนได้สั่งการในที่ประชุม ครม.วันเดียวกันนี้ โดยนำพระราชกระแสให้กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครขึ้นมาในการดูแลพื้นที่ ดูแลความมั่นคง และในกิจการต่างๆ ลักษณะเป็นจิตอาสา หรือทำกิจการสาธารณะ เพราะบางอย่างถ้ารอข้าราชการทำฝ่ายเดียวไม่ทัน เพราะต้องผ่านกลไก และขั้นตอนต่างๆ แต่ถ้าช่วยกันคนละไม้คนละมือโดยจิตอาสาก็จะเกิดขึ้นได้เร็ว ภาระต่างๆ การใช้จ่ายงบประมาณก็จะลดลง จะได้นำงบประมาณไปทำอย่างอื่น

7.รับสั่งในเรื่องการดูแลประชาชนให้ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม ทุกอย่างทรงขอว่าให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายทุกประการ ให้มีหลักฐานที่ชัดเจน ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมให้ได้

8.ข้าราชการทุกหมู่เหล่า หรือส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการฝ่ายใดก็ตาม ขอให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง เป็นแม่แบบให้กับประชาชน ให้เกิดความเคารพศรัทธา และเชื่อมั่นในการทำงาน จะได้เกิดความร่วมมือ ลดผลกระทบระหว่างกันให้ได้ในการบังคับใช้กฎหมาย

9.เรื่องสำคัญที่สุดคือทรงเสียพระราชหฤทัยในการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และคนไทยทั้งประเทศก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งว่าขอให้ช่วยกันสร้างความเข้าใจขยายสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงทำไว้อย่างมากมายให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ซึ่งพระองค์ท่านทรงพระราชทานแนวทางไว้เป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ทรงได้รับการสั่งสอนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้วย เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องแก้ไข เพราะพระองค์ตรัสว่า “เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่สมเด็จพ่อได้ทรงทำไว้” ขณะเดียวกันก็ทรงให้นึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วย ซึ่งพระองค์พระราชทานสิ่งต่างๆ ไว้มากมายให้กับประเทศไทย ขอให้นำแนวทางพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ไปขับเคลื่อน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงสนับสนุนและส่งเสริม สถาบันก็จะช่วยเหลือรัฐบาลในการทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนไปพร้อมๆกัน มีอะไรขอให้กราบทูลให้ทราบ

“สิ่งเหล่านี้ ผมได้นำความต่างๆ มาให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับทราบ เพื่อสนองแนวพระราโชบาย สนองพระกระแสรับสั่ง ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และโชคดีที่ประเทศไทยมีในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ทรงสืบสานต่อพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ต่อไป ขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันรักษาต่อไป และขอให้ใช้การสูญเสียในครั้งนี้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไปในสิ่งที่ดีกว่าเดิม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” นายกฯ กล่าว

นายกฯ กล่าวว่า ในเรื่องการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ได้มีการเตรียมการ มีความก้าวหน้าไปตามลำดับ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า อยากให้ประชาชนในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัดมีส่วนร่วมในการวางดอกไม้จันทน์แต่ทั้งหมดคงมาที่กรุงเทพฯ ไม่ได้ ขอให้จัดสถานที่ในการวางดอกไม้จันทน์ในทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสวางด้วยมือของตัวเองอย่างทั่วถึง ซึ่งตนได้สั่งการในที่ประชุมครม. วันนี้ไปแล้ว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพวกเราทุกคน

 

https://www.matichon.co.th/news/621654

+1
70
 
10 ความคิดเห็น
markpakma
markpakma
10 ส.ค. 2017 - 10:15

ทุกระดับชนชั้นต่างมองเห็นความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมของไทย

ใครกันเป็นคนทำเช่นนั้น... ถ้าไม่ใช่พวกมึงทำมันพัง... ตุลาการวิบัติ ทหารปฎิรูป สภาตั้งกันเองของพวกมึง

นักการเมืองฝ่ายแค้นขี้แพ้ชวนตี ข้าราชการเกาะขานักการเมือง 

และองค์กรอิสระที่เป็นอิสระจากกฏหมายและระเบียบปฎิบัติที่พวกมึงรวมหัวกันคัดเลือกแต่งตั้ง

ทุกภาคส่วนร่วมหัวจมท้ายปิดประเทศ สร้างความอิ๊บอ๋ายจนเงียบกริ๊ปกันทั้งประเทศ 

กปปส.เองก็ตายสนิท กู้หนียืมสิน กันมั่วไปหมด ปิดร้านหนีแชร์กันจนตลาดเงียบ กลับไม่มีใครออกมาโวย

กูเองก็สะใจแม้ว่าจะเจ็บหนัก... แต่กูจนมานานจนไม่ค่อยรู้สึกอะไร มาวันนี้ดีใจมากเลย พวกเจ๊กกปปส.ที่เคยด่าทักษิณ

เคยเช่ารถตู้ไปไล่ยิ่งลักษณ์วันนี้ จนกระจายลงมาเท่าพวกกูแล้ว ขอบใจนะ อ้ายตูบ... มึงยอดมาก..

ทำคนไทยรวยเท่ากันไม่ได้แต่สามารถทำคนไทย จนเท่ากันทั้งประเทศได้... เก่งยังกะเป็นพี่ชายคิม จองอึน อ้าย คิม จันโอ  

+
61
tongtata
tongtata
10 ส.ค. 2017 - 11:56

ไอ่ตูเบ้ . .  ประกาศ

 

7. รับสั่งในเรื่องการดูแลประชาชนให้ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม

ทุกอย่างทรงขอว่าให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายทุกประการ ให้มีหลักฐานที่ชัดเจน

ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมให้ได้

+
58
KMD
KMD
10 ส.ค. 2017 - 14:12

หวังลึกๆว่าความยุติธรรมจะกลับมา

เว้นคดี๑๑๒แล้ว แนวโน้มช่วงหลังดูดีขึ้น

อาจเป็นเพราะคนที่เคยสั่งคดีการเมืองไม่กล้าสั่งการในระยะนี้ก็เป็นได้

+
55
markpakma
markpakma
10 ส.ค. 2017 - 17:29

จะให้ยุติธรรมจริงต้องจับกบฎก่อนเลย... ผู้พิพากษานักกฎหมายไหนตะแบงช่วยกบฎต้องโดนให้หนักไปด้วย ถือว่าเป็นผู้รู้และรักษากฎแต่ไม่ทำตามกฎ

+
58
payai97
payai97
11 ส.ค. 2017 - 22:23

ความไม่ยุติธรรม เลือกปฏิบัติ..ต่อคนไทยแต่ละกลุ่ม

มีให้เห็นตำตาประชาชน..ประกันราคาข้าวถูกฟ้องร้องก่อนตั้งนาน

คดีกลับไม่มีการสานต่อ ไม่มีการส่งเรื่องขึ้นศาล..อ้างหลักฐานถูกน้ำท่วม

แต่คดีจำนำข้าว ฟ้องร้องทีหลัง..คดีกลับเดินหน้าพรวดๆ กำลังจะตัดสินแล้ว

อยากเห็นแค่ 2 เรื่องนี้ เพื่อดูว่า..ความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติจะหมดไปจริงมั้ย

 

 

 

+
57
Chuu
Chuu
11 ส.ค. 2017 - 23:47

ยุติ.....ธรรม......หรือไม่.......ให้ดูวันที่ 25 สค....นี้เป็นต้นไป...

ถ้ายังหาความยุติธรรมไม่ได้.............ก็ตัวใครตัวมัน......ก็แล้วกัน..

ส่วนที่จะไปถามหาความยุติธรรม..........กับ พญาทรราช......นั้น.

ให้มองไปที่ข้อมือขวาของมันทุกครั้งไป.....จะพบว่า........................

มันคาดริสแบนด์สีเหลือง.......ติดตัวมาตลอดเวลา.........ตั้งแต่ต้นจนจบ

สลิ่มเลยขานนามมันว่า.......เจ้าพ่อ  พธม....ตัวจริง...หรือไอ้เหลืองตัวพ่อ.

ก็ในเมื่อมันได้เลือกข้างอย่างถาวร.....มาแล้วตั้งแต่ต้น.....จนถึงปัจจุบัน

จึงถามว่า.............แล้วเราจะไปถามหาความเป็นกลาง และ ความยุติธรรม

กับไอ้คนกะล่อนปลื้นปล้อนร้อยเล่ห์..........คนพันธุ์นั้น....ได้อย่างไร....?

 

+
62
SO
SO
13 ส.ค. 2017 - 10:02

These  generals will never get the hint.

To these generals, laws are just words that are for Chow-ban to obey and not them.  Things will not change until after the Coronation.

 

+
60
Loading...