เลื่อนเลือกตั้ง เท่ากับ (อาจ)ไม่มีเลือกตั้ง

เลื่อนเลือกตั้ง เท่ากับ (อาจ)ไม่มีเลือกตั้ง

ไม่ได้เขียนเองครับ    ไม่มีปัญญา    มาจากหมอเลี๊ยบ    

สุรพงษ์   สืบวงศ์ลี

เลื่อนเลือกตั้ง เท่ากับ (อาจ)ไม่มีเลือกตั้ง
........................................................
.
.
1. เมื่อมีข่าวการเลื่อนเลือกตั้งไปเป็นวันที่ 24 มีนาคม 2562 บางคนอาจหงุดหงิดไม่พอใจคนที่ออกมาคัดค้านอย่างกว้างขวางด้วย #เลื่อนแม่มึงสิ พร้อมกับบ่นว่า เลื่อนแค่นี้จะเป็นจะตายหรือไง
.
2. การเลื่อนไป 1 เดือนจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เหมือนเป็นเวลาสั้นๆ แต่เวลาเพียง 1 เดือนนี้แหละที่อาจทำให้ไม่มีการเลือกตั้งในปีนี้อีกเลย
.
3. ดูเป็นการมองโลกในแง่ร้าย แต่...ช่วยไม่ได้ ที่ผ่านมา 12 ปีนั้น เกินพอที่ทำให้การมองโลกในแง่ดี เปรียบเสมือนการหลอกตนเอง ไม่อยู่กับความเป็นจริง
.
4. 12 ปีที่ผ่านมา มีรัฐประหาร 2 ครั้ง บอยคอตเลือกตั้ง 2 ครั้ง ยุบพรรคการเมือง 4 พรรค เลื่อนเลือกตั้งที่สัญญาไว้มาแล้ว 3 ครั้ง กำลังจะเลื่อนเป็นครั้งที่ 4
.
5. การเลื่อนเลือกตั้งไปอีก 1 เดือนนี้ มีนัยยะแอบแฝงหรือไม่ เพราะเชื่อว่า มีบางกลุ่ม บางพรรคไม่อยากเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง
.
6. การเลือกตั้งมีแพ้มีชนะ แต่เดิมพันในการเลือกตั้งครั้งนี้สูงยิ่ง บทเรียนของมาเลเซียหลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุด กำลังหลอกหลอนหลายคน
.
7. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 171 บัญญัติไว้ว่า
.
"ในวาระเริ่มแรก ให้ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันเลือกตั้งซึ่งต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลใช้บังคับ"
.
สรุปได้ง่ายๆว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 กำหนดให้
.
- ตราพระราชกฤษฎีกาฯ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2562
- กำหนดให้ "วันเลือกตั้ง" ไม่ช้ากว่าวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
.
8. เห็นอย่างนี้...การกำหนดให้เลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 ก็ทำได้สิ
ช้าก่อน...อย่าเพิ่งโล่งใจ ลองไปดูบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กัน
.
9. รัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 268 บัญญัติไว้ว่า
.
"ให้ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 267 (1) (2) (3)และ (4) มีผลใช้บังคับแล้ว"
.
สรุปได้ง่ายๆว่า รัฐธรรมนูญฯ กำหนดให้ "การเลือกตั้งแล้วเสร็จ" ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
.
10. "การเลือกตั้งแล้วเสร็จ" ในรัฐธรรมนูญฯ ไม่เหมือนกับ "การกำหนดวันเลือกตั้ง" ในพระราชบัญญํติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ทั้งตัวข้อความและสาระสำคัญ
.
เพราะ "การเลือกตั้งแล้วเสร็จ" หมายถึงภารกิจของการดำเนินการเลือกตั้งทั้งหมดของคณะกรรมการเลือกตั้งแล้วเสร็จ ซึ่งกินความตั้งแต่ การกำหนดวันเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้งให้เสรีและเป็นธรรม จนถึงการประกาศผลการเลือกตั้งแล้วเสร็จภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ด้วย
.
11. เมื่อมีความแตกต่างกันใน "ภารกิจ" เช่นนี้ ต้องยึดบทบัญัติของรัฐธรรมนูญเท่านั้น เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้
.
12. เมื่อคณะกรรมการเลือกตั้งต้องดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และด้วยเหตุที่ข้อกฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วันหลังวันเลือกตั้ง วันเลือกตั้งจึงไม่ควรช้ากว่าวันที่ 11 มีนาคม 2562
.
13. การเสนอให้กำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 จึงสุ่มเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญฯ เพราะคณะกรรมการเลือกตั้งอาจไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และอาจมีผู้ไปร้องให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ คณะกรรมการเลือกตั้งถูกฟ้องร้องทั้งแพ่งและอาญา
.
14. หากศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องร้องเรียนให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ สภานิติบัญัติแห่งชาติ และ คณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีกำหนด ตามบทบัญญัติในมาตรา 263 และ 264 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
.
15. หากศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาในการพิจารณายาวนาน อาจไม่มีการเลือกตั้งใหม่ในปีนี้ หรือหากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า การเลือกตั้งเป็นโมฆะ จะมีการเลือกตั้งใหม่อีกเมื่อไร ไม่มีใครทราบได้ เพราะบทเฉพาะกาลไม่มีกำหนดเงื่อนเวลาในสถานการณ์จำลองนี้
.
16. ดังนั้น การเลื่อนเลือกตั้ง อาจนำไปสู่การไม่มีเลือกตั้งไปอีกนาน

ไปๆมาๆ    เรือหายแล้วครับ    ท่านผู้ชม    เขาขุดหลุมใหญ่ๆให้เราโดดลงไป    .............   สงสัยวางแผนกันเป็นทอดๆ   24
.

17 ความคิดเห็น

 
หลวงพี่เตี้ย

FB สุรพงษ์    สืบวงษ์ลี

น่าอ่านมากครับ

เนื้อหาน่าสนใจ

 
Boulevard of Hopes

ผมก็เชื่อว่าไม่มีการเลือกตั้ง 

 
หลวงพี่เตี้ย

ถึงวันนี้   ผมเริ่มเห็นด้วยแล้วล่ะ

 
3 ส

ไอ่ตูบ

โมโห

 
หลวงพี่เตี้ย

สรุป    รัฐธรรมนูญปี60 ประกาศใช้    มีบทเฉพาะกาลว่าด้วยผู้ใช้และที่มาของผู้ใช้

การเลือกตั้งคือที่มาของผู้ใช้รัฐธรรมนูญ   ซึ่งมีกำหนดเวลา    ถ้าเลยกว่านั้น   ก็อาจจะโมฆะได้

เลือกตั้ง  24 มีนา   เลยแน่ๆ

ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้เป็นโมฆะได้

ไอ้ตู่และคณะก็จะอยู่ไปอีกนาน

ใครว่า     เลื่อนไปเป็นโอกาสให้คนรู้จักพรรคเพื่อไทยมากขึ้น     09

ตลกดี     16

 
Tadang

ผมเข้าใจว่าคนกลุ่มนิดนึงที่มีอำนาจคิดว่าอยู่แบบนี้แหละสบายดีได้ทั้งทรัพย์รับทั้งอำนาจไม่มีใครมาตรวจสอบที่มาของทรัพย์ได้มายังไงไม่ต้องแจ้งเพียงแค่สั่งลูกทาสให้สื่อสร้างบทดราม่าน้ำตาท่วมจอให้ขี้ข้าดูรับรองอยู่ได้ยาวทั้งชาด 21

 
big60

ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไร ทุกครั้งเขาก็ทำแบบนี้ อยากดูตอนจบมากกว่า ว่าจะจบแบบใหน ถึงตอนนี้ จะเลือกไม่เลือก จะเลื่อนไม่เลื่อน จะมีไม่มี มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไร

...

แต่มันคือการเริ่มต้นปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแก้ยากกว่าเดิมต่างหาก ปมที่ผูกไว้ มันไม่ใช่เงื่อนกระตุก แต่เป็นเงื่อนตาย หลายคนมองข้ามช็อตไปแล้ว อยากเห็นตอนจบ

...

อยากดูตอนจบว่ามันจะจบแบบใหน หนักกว่าเก่า หรือเบากว่าเก่า สาหัสปางตาย หรือแค่ฟกช้ำดำเขียว

 
เดือนเพ็ญริมโขง

มันเลื่อนแน่ เพื่ออยู่ชั่วกาลนาน

วางแผนเป็นทอดๆ ทั้งก๊ก

มันสุมหัวกันคิดไว้แล้ว ให้ไอ้สัดณุออกมาเป็นหัวหอก

มันเลยความหน้าด้านไปไกลแล้ว

ระยำเกินมนุษย์

 
Tadang

ถ้าจบยังเดาไม่ออกว่าจะจบแบบ"ปลาบู่ทอง" หรือ"ไททานิค" 21

 
หลวงพี่เตี้ย

หนังชีวิตเรื่องใหม่     เพิ่งเริ่มฉายครับ

ตอนจบกำลังเขียนบทอยู่     ..........    16

 
หลวงพี่เตี้ย

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ข้อความ

ตอนจบยังไม่รู้   ปล่อยให้งงๆกันต่อไป   ........   16

เห็นบางคนบอกว่า   วิกฤตคือโอกาส   โอกาสไม่มีการเลือกตั้ง   555       ขำขำ

 
หลวงพี่เตี้ย

งานนี้  ถ้าเลื่อนเลือกตั้งไป  24  มีนาคม      ก็จบเกมครับ

ปล่อยทุกอย่างให้งงๆกัน

แล้วก็ตูม   ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะ     หรือไม่ก็ลากการพิจารณาไปเรื่อยๆ

พี่ตู่และเพื่อนๆก็ปกครองประเทศนี้ไปเรื่อยๆอย่างสนุกสนาน

ภายใต้อำนาจของคณะรัฐประหาร

ห้ามโดดลงหลุมที่เขาขุดล่อเรา

วิกฤตคือโอกาส     ประชาชนรู้จักพรรคเพื่อไทยมากขึ้น    ตลกดี   .........  16

 
เล็กโทรนิคส์

เมื่อเลื่อน  จะเลื่อนไป หรือเลื่อนมา อ้างจ่าจะไม่ให้กระทบกับงานพิธี  แต่ถ้ากระทบละใครเป็นผู้รับผิด โดยตรง  และถ้าเลื่อน ห่างออกไป แน่ใจหรือไม่ว่า ยังจะมีการเลือกตั้งอยู่อีก 58 ก็โกหกแบบหนี่ง  59  ก็โกหกอีกแบบหนี่ง 60 ก็อีกแบบหนึ่ง 61 ก็อีกแบบหนึ่ง แล้ว 62 หาเรื่องโกหกได้ต่อหรือยัง แล้วอย่าลืม เรื่องโกหก ปีถัดๆไปด้วยเลย  จะได้ไม่เสียเวลา

 
619

ยุคเหี้?แบบนี้ความเชื่อมั่นไม่มีเลย  ถึงว่านักลงทุนแม่งถึงถอนเงินออกแทบทุกวัน

ทุกวันนี้แม่งเหลือแต่กางเกงในใส่เดินล่อนจ้อน

 
เขี้ยวสั้น

มันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่เลื่อนการเลือกตั้งเข้าใกล้พระราชพิธีสำคัญ

เผด็จการทหารต้องการอะไรจากการนี้

หนึ่งแหละ เผด็จการต้องการจัดพระราชพิธีนี้ แต่มีอะไรซ่อนเร้นหรือเปล่า?

ใครรู้ช่วยให้เหตุผลทีว่าทำไมเผด็จการทหารต้องการเลื่อนเลือกตั้งนัก

 
หลวงพี่เตี้ย

มันกลัวแพ้ครับพี่   ...........   16

คิดดูแล้วกัน

เลือกตั้งก็แพ้

เลื่อนเลือกตั้งก็แพ้

ทำไงดี

ไม่มีเลือกตั้งดีกว่า    .........   ขำขำ

 
หลวงพี่เตี้ย

น่าจะไม่มีการเลือกตั้ง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

24