เปิด 3 ใบเสร็จรับเงิน ประมูลขายทอดตลาดรถทหาร - 30 ล. เข้าบัญชีใคร?

เปิด 3 ใบเสร็จรับเงิน ประมูลขายทอดตลาดรถทหาร - 30 ล. เข้าบัญชีใคร?

ดูชัดๆ 3 ใบเสร็จรับเงิน ประมูลขายทอดตลาดรถ ขส.ทบ. คดีสวมทะเบียนกว่า 1 พันคัน เทียบกรณีแลกเปลี่ยน 128 คัน มิ.ย. 58 ต้องผ่านความเห็นชอบจาก ผช.ผบ.ทบ. ระดับ พ.อ. ทำเองได้หรือไม่? ปริศนา! หลายสิบล้านเข้าบัญชีใคร?

 12760-threesoldiers0.jpg]

การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดของ กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) กว่า 1 พันคัน (ประมาณ 10 ครั้ง) โดยรถที่ถูกนำมาประมูลขาย มีทั้งรถบรรทุก รถยนต์นั่งส่วนบุคคล หลายยี่ห้อบางยี่ห้อ ไม่มีใช้งานใน ขส.ทบ. หรือมิใช่รถยนต์ทหาร แต่กลุ่มบุคคลใช้วิธีเอารถจากบุคคลภายนอกที่รถนอกหน่วยจัดเตรียมไว้มาสวมบัญชีผ่านการประมูลของทางราชการและเป็นบัญชีเท็จ ปรากฎชื่อ นายทหารระดับพันโท-พันเอกอย่างน้อย 4 ราย เกี่ยวข้องในเอกสาร คือ

1.พ.อ.ภพกฤต พันธ์ยศ รอง ผู้อำนวยการ กองคลัง ขส.ทบ. 

2.พ.ท.หญิงศิริโสภา จันทรรุกขา หัวหน้าแผนกทะเบียน กองคลังฯ

3.พันเอก ป. มีชื่อในเอกสารบัญชีนำส่งกรมการขนส่งทางบก จำนวน 111 คัน เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2558 (ต่อมา พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย เสธ. ขส.ทบ. อดีต ผอ.กองคลัง ยอมรับว่า เป็นผู้ส่งเอกสารนำส่งกรมการขนส่งทางบก แต่เป็นความเข้าใจผิด คิดว่าเป็นกรณีแลกเปลี่ยนรถ 128 คัน เนื่องจากผู้ชนะประมูลเป็นคนเดียวกัน)

4.นายทหารยศ พ.ท. ‘น.’ ระดับหัวหน้า ปรากฎชื่อในเอกสารบัญชีนำส่งกรมการขนส่งทางบก จำนวน 111 คัน เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2558 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาใบเสร็จรับเงิน เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2558

คราวนี้มาดูใบเสร็จรับเงินที่หน่วยงานออกให้แก่ เอกชนผู้ชนะประมูล (อ้างว่ามีการประมูล) อย่างน้อย 3 ใบกันบ้าง

ใบเสร็จรับเงินใบแรก เลขที่ 0092 ออกเมื่อ 24 ก.พ. 2557 โดยกองคลัง กรมการขนส่งทหารบก รับเงินจาก นายจิรภัทร วรรัฐกฤติกร (หรือบอลบิน) ค่าการขายทอดตลาดซากยานพาหนะชำรุดของ กค.ขส.ทบ. จำนวน 165 รายการ เป็นเงินสดจำนวน 1,237,500 บาท พ.ท.หญิงศิริโสภา จันทรรุกขา หัวหน้าแผนกทะเบียน กองคลังฯ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับเงิน

ใบเสร็จรับเงินใบที่สอง เลขที่ 0098 ออกเมื่อ 12 มี.ค. 2558 โดยกองคลัง กรมการขนส่งทหารบก รับเงินจาก นายคฑาสุรเชษฐ์ โรจน์พุทธิภิญโญ ค่าการขายทอดตลาดซากยานพาหนะชำรุดของ กค.ขส.ทบ. จำนวน 70 รายการ เป็นเงินสดจำนวน 4,954,000 บาท พ.อ.ภพกฤต พันธ์ยศ รอง ผอ. กค. ชขส.ทบ. เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับเงิน

ใบเสร็จรับเงินใบที่สาม เลขที่ 0002 ออกเมื่อ 23 ก.ค. 2558 โดยกองคลัง กรมการขนส่งทหารบก รับเงินจาก นายธนโชติ ดูเบย์ ค่าการขายทอดตลาดซากยานพาหนะชำรุดของ กค.ขส.ทบ. จำนวน 111 รายการ เป็นเงินสดจำนวน 4,549,500 บาท พ.อ.ภพกฤต พันธ์ยศ รอง ผอ. กค. ชขส.ทบ. เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับเงิน

 12760-threesoldiers1.jpg]

 12760-threesoldiers2.jpg]

 12760-threesoldiers3.jpg]

ขณะที่ ใบเสร็จรับเงินกรณีประมูลขายทอดตลาดรถลอตอื่น อีกอย่างน้อย 1 ครั้งมีชื่อ พ.อ.ภพกฤต พันธ์ยศ รอง ผอ. กค. ขส.ทบ. เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับเงิน ด้วยเช่นกัน 

น่าสังเกตว่า ใบเสร็จรับเงินใบที่สาม กรณีค่าการขายทอดตลาดซากยานพาหนะชำรุด จำนวน 111 คัน ออกเมื่อ 23 ก.ค. 2558 กองคลังออกใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0002 ขณะที่ ใบเสร็จรับเงินใบแรก กรณีค่าการขายทอดตลาดซากยานพาหนะชำรุด จำนวน 165 รายการ ออกเมื่อ 24 ก.พ. 2557 ซึ่งน่าจะเกิดก่อนกรณีการประมูลขายรถ 111 คัน กลับออกใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0092 

จากการตรวจสอบพบว่า ถ้าเทียบกับกรณีการแลกเปลี่ยนรถ 128 คัน เมื่อเดือน มิ.ย.2558 การดำเนินการในกรณีดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ผ่าน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ( ผช.ผบ.ทบ.) คือ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา โดยการเสนอของ จก.ขส.ทบ. (เจ้ากรมการขนส่งทหารบก) ผ่าน จก.กบ.ทบ. (กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก) กระบวนการต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาประเมินราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ เมื่อได้รับอนุมัติจาก ผช.ผบ.ทบ. ให้ดำเนินการ จะต้องออกใบเสร็จรับเงินในนามกองทัพบก โดยเจ้ากรมการขนส่งทหารบก (จก.ขส.ทบ.) เป็นผู้ลงนามในสัญญา

แต่กรณีการประมูลขายทอดตลาดรถอย่างน้อย 10 ครั้งกว่า 1 พันคัน ผ่านความเห็นชอบจาก ผช.ผบ.ทบ. หรือไม่? ทว่ากลับดำเนินการโดย ‘กองคลัง’ มี พ.อ. เป็นผู้ออกประกาศ และออกใบเสร็จรับเงิน

ประการสำคัญ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามที่ระบุในใบเสร็จ 3 ใบ 3 ครั้งจำนวน 10,741,000 บาท จากประมาณ 10 ครั้งกว่า 30.3 ล้านบาท (เท่าที่มีข้อมูล) เข้าหลวงหรือไม่ หรือไปอยู่ที่ไหน? หน่วยงานตรวจสอบ อาทิ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ติดตามเรื่องนี้หรือไม่?

เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไป 

อ่านประกอบ:

เปิด 4 ‘พ.ท.-พ.อ.’ ชื่อโผล่ในเอกสารคดีประมูลขายทอดตลาดรถทหาร

คาดิลแลค 47 คัน-บูอิค-ลินคอล์น โผล่ในบัญชีประมูลรถทหาร คดีสวมทะเบียน

ตร.ส่ง ป.ป.ช.แล้ว!คดีประมูลทอดตลาดรถทหารฉบับ พันเอก เชื่อเป็นขบวนการ

8 ลอต 1,172 คัน! ‘บอลบิน’ คนเดียว บัญชีประมูลรถทหาร คดีสวมทะเบียน

เตรียมเรียกเอกชนแจงคดีประมูลขายรถทหารฉบับ พ.อ.-ไร้แววติดต่อ'บอลบิน'

จิ๊ปล้วนๆ 165 คัน!บัญชีขายทอดตลาดรถทหาร ชื่อ‘บอลบิน’โผล่ คดีสวมทะเบียน

ผู้ชนะประมูลขายทอดตลาดรถ 70 คัน ขส.ทบ.อยู่แฟลตห้วยขวาง คดีสวมทะเบียน

เก๋งล้วนอีก 70 คัน! รถขายทอดตลาด ขส.ทบ.-ออกใบเสร็จ 4.9 ล.ถูกสอบยัดไส้?

เปิดข้อมูลรถ 111 คัน ในบัญชีขายทอดตลาดฉบับ พ.อ.-เบนซ์อื้อ อัลฟ่า แฮมเมอร์

เปิดใบเสร็จ! พ.อ.รับเงินสด 4.9 ล. ทำบัญชีประมูลขายรถ ขส.ทบ.ลอต 111 คัน

เปิดหนังสือถึง ผบ.ทบ. ปม พ.อ. ทำบัญชีเท็จประมูลขายรถยนต์ 1,136 คัน

พบนายทหาร พ.อ.ทำเอกสารบัญชีประมูลขายรถยนต์ ขส.ทบ.เท็จ 1,136 คัน

https://www.isranews.org/isranews/57940-...lcars.html

http://nanasara.org/forum/showthread.php?tid=7448

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0

5 ความคิดเห็น

 
DaEsKe

เหมือนเวียตนาม นะ ใครเป็นทหารจะใหญ่ 

รวย ดูเท่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
ลิเกหลังม่าน

ไอ้พวก..."โตข้นมาไม่โกง"...หายหัวไปไหน...

หรือ...

นั่งอม...หัวครกอะไรอยู่...

...

รํฐหารแดรกกันทั้งขึ้นทั้งล่อง...

ทั้งซื้อ...ทั้งขาย...

แดรกแบบไปกลับ.....

...

ไอ้อีพวกสลิ่มศรี...ที่รับไแม่ด้กับการคอรับชั่นน่ะ...

หายหัวกันไปไหนหมด...

ไอ้พวกส้นตรีน...

...

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
ลิเกหลังม่าน

ส่วนไอ้เหรี้ยพี่ตู่ชองไอ้กระผม...

ผมเข้าใจดีครับ...

ว่าพี่ยอมรับหรือปล่อยให้มีการปล้นชาติโกงแผ่นดินให้เกิดขึ้นไม่ได้...

แต่...

ในเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้ว....

โดยเฉพาะกับคนใกล้ตัว....พวกพ้องญาติพี่น้องของตนเอง...

ก้อต้องรีบๆดับข่าวและช่วยกันฟอกขาวให้กันเป็นธรรมดา.........

...

ได้เวลา...หรือ...ถึงคิวพี่ออกมาสร้างหรือเบี่ยงประเด็นข่าวอีกรอบล้วครับ...

บึ้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม...

...

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
The Kingdom

คนเซ็นต์นี่มันเซ็นต์ชื่ออย่างเดียวจริง ๆ ยศตัวเองสั้น ๆ ก็ยังไม่เขียนเอง ชื่อตัวเองกำกับลายเซ็นต์ก็ให้เสมียนเขียนให้

วัน ๆ นี่ยุ่งมากขนาดนั้นเลยเหรอครับ หรืออยู่กรมแค่วันละ 3 นาที

ถ้านี่เป็นนิสัยประจำของนายทหารระดับสูง

พวกคุณเตรียมตัวฉิบหายตอนแก่ เมื่อนายคุณหมดอำนาจได้เลยนะครับ หัวเราะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
3 ส

ไอ่ทะเห้YES !

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0