เปิดเอกสารแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญประเด็นผู้สำเร็จราชการฯ

เปิดเอกสารแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญประเด็นผู้สำเร็จราชการฯ

 • เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยImage copyrightWASAWAT LUKHARANG/BBC THAI

เปิดรายละเอียดเอกสารร่างบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พุทธศักราช...

มาตรา 1 รัฐธรรมนูญฉบับนี้เรียกว่า "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พุทธศักราช...."

มาตรา 2 รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสามของมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

"ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง"

มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคสิบเอ็ดของมาตรา 39/1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ร่างรัฐธรรมนูญ

"เมื่อนายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตามวรรคเก้าประกอบกับวรรคสิบแล้ว หากมีกรณีที่พระมหากษัตริย์พระราชทานข้อสังเกตว่าสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดภายในเก้าสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญนั้นคืนมา เพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะประเด็นตามข้อสังเกตนั้น และแก้ไขเพิ่มเติมคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกัน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานคืนมาตามที่ขอ เมื่อนายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ โดยให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชทานคืนมาหรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันที่นายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วมิได้พระราชทานคืนมาให้ร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นอันตกไป"


13ความคิดเห็น
 • เสรีชนประชาไท

  11 ม.ค. 2017 - 02:13

  มาตรา 2 ตัดอำนาจเปรมตรงๆ

  มาตรา 4 เขียนให้รับกับประยุทธจะแก้ รธน หมวดกษัตริย์ แล้วทูลเกล้าขึ้นไปใหม่

  ไม่มีเรื่องประชามติใหม่

   

 • 619

  12 ม.ค. 2017 - 07:36

  ตัดยังไงอำนาจตั้ง ผบ.ทบ.ยังอยู่ในมือ

 • prakobna

  11 ม.ค. 2017 - 10:01

  ฉบับใหม่น่าจะไม่ผ่าน

 • linchi

  11 ม.ค. 2017 - 13:27

  คิดตรงกัน

  ถ้างั้นมันต้อง40

 • prakobna

  12 ม.ค. 2017 - 06:44

  อย่าเพิ่งดังไป แต่ประยุทธ์มันคงรู้แล้ว

 • chalee

  12 ม.ค. 2017 - 07:56

  ใจเย็น เดี๋ยวก็รู้

 • chalee

  12 ม.ค. 2017 - 07:56

  ใจเย็น เดี๋ยวก็รู้

 • John nonlen

  12 ม.ค. 2017 - 08:27

  พอมองออกครับ เฉย

 • suphan

  12 ม.ค. 2017 - 09:10

  ใครๆเขาก็มองออกมี 619ที่แสนรู้ที่มองไม่ออก..


Loading...