วิพากษ์ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วิพากษ์ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามที่ได้มี พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ออกมา ดร.โสภณวิพาก์หนังว่ามุ่งอุ้มคนรวย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีทรัพย์สินซึ่งได้พาคณะข้าราชการไทยเดินทางไปศึกษาดูงานในด้านนี้ทั่วโลก ขอแสดงความเห็นวิพากษ์พรบ.ฉบับนี้ ดังนี้:

            1. ประชาชนไม่พึงกลัวการเสียภาษีนี้ เพราะในแต่ละปี ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 3-5% สูงกว่าอัตราภาษีนี้มากนัก  อันที่จริงรัฐบาลให้ความรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจภาษีนี้ว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่พึงหลีกเลี่ยง เพราะยิ่งจ่ายมาก ท้องถิ่นยิ่งเจริญ มูลค่าทรัพย์สินยิ่งเพิ่มพูน

            2. การใช้ราคาประเมินของกรมธนารักษ์ ทำให้เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริงเข้าไปอีกเพราะราคาดังกล่าวมักต่ำกว่าราคาตลาด อันที่จริงควรให้ท้องถิ่นโดยเฉพาะแต่ละชุมรุมอาคารหรือชุมชนประเมินเองโดยใช้ราคาตลาดเป็นฐาน และให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง ถ้าเก็บภาษีได้มาก ก็จะพัฒนาท้องถิ่นได้มากขึ้น

ล่านี้ในภายหลังด้วย

            6. แต่ถ้าบุคคลใดอยากเลี่ยงการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็หัดทำตามมาตรา 8 ข้อ 8 ของ พรบ. นี้ที่ระบุว่า “ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกาหนด” เช่น “สวนชูวิทย์” มูลค่าตลาดประมาณ 5,000 ล้านบาท แต่ให้สาธารณชนได้ประโยชน์ในเวลากลางวัน หรือที่ดินเปล่าเจอกันเมืองแต่ให้เขียนใช้เป็นสนามฟุตบอลสำหรับเยาวชน (ชั่วคราว) ในระหว่างนั้นก็ไม่ต้องเสียภาษีสักบาทเดียว

            7. การบริหารใน พรบ.นี้ เป็นแบบรัฐข้าราชการ เช่น คณะกรรมการวินิจฉัยภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ก็ล้วนแต่เป็นข้าราชการ ส่วนคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การประเมินภาษีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ก็เป็นข้าราชการกันเกือบทั้งหมดยกเว้นผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางราชการแต่งตั้ง 2 คน

            พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงไม่เหมาะสมและไม่ควรเกิดขึ้นหรือคุณได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับนานาอารยะประเทศที่เคยไปดูงานมา เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป

ที่มาภาพ : http://bit.ly/2T4srwh

ที่มา : https://bit.ly/2Ch95i4

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

3 ความคิดเห็น

 
สมิงบ้านไร่

ขอบคุณครับ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

ติดตามครับ

YES !

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT

2214

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0