ลองไม่ไปซิ คุกครับ!!!! บาทก้าว ผบ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ บรรทัดฐาน ต่อ “กรรมาธิการ”

ลองไม่ไปซิ คุกครับ!!!! บาทก้าว ผบ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ บรรทัดฐาน ต่อ “กรรมาธิการ”

09.00 INDEX บาทก้าว ผบ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ บรรทัดฐาน ต่อ “กรรมาธิการ”
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1721981
(แฟ้มภาพเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562)

09.00 INDEX บาทก้าว ผบ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ บรรทัดฐาน ต่อ “กรรมาธิการ”

ไม่ว่าการเดินทางไปในที่ประชุมคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ของ พล. อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ จะด้วยเหตุผลใด

แต่นี่คือ บรรทัดฐาน นี่คือบาทก้าวอันทรงความหมายยิ่งในทาง การเมืองระบบรัฐสภา

 

โดยพื้นฐานการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ด้วยการเดินทางจากกาญจนบุรีไปยังรัฐสภา คือ การยอมรับต่อบทบาทและความหมาย ของคณะกรรมาธิการ ของสภาผู้แทนราษฎร

นี่คือแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งของข้าราชการประจำ เป็นการเริ่มต้นที่น่ายกย่องเป็นอย่างสูง

โดยเฉพาะจากข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม

ก่อนหน้านี้เคยมี “ปฏิกิริยา” บางอย่างจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งใน ทางการเมืองซึ่งสะท้อนให้เห็นการปฏิเสธบทบาทและความหมายของ สภาผู้แทนราษฎร

ดังที่มี “รัฐมนตรี” บางท่านก่อพฤติกรรม “หนีสภา” อย่างต่อเนื่อง ไม่ยอมไปตอบกระทู้ถามสด

ดังที่มี “รัฐมนตรี” บางท่านแสดงท่าทีไม่แยแส ”กรรมาธิการ”

ขณะเดียวกัน เมื่อมีความพยายามจากกรรมาธิการบางคณะจะเชิญนายทหารระดับ พล.ต.นายหนึ่งไปสอบถามข้อมูลและความเป็นจริงก็มี “ปฎิกิริยา” ไม่พอใจ

ไม่ว่าจะมาจาก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะมาจาก ส.ว.ที่ได้ประโยชน์จากการลากตั้งในยุค ”รัฐประหาร”

การปฏิบัติของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ จึงน่าจะเป็นแบบอย่าง

ความริเริ่มอันมาจาก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น ผบ.ทบ. จึงเป็นบรรทัดฐานต่อเนื่องไปยังข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมท่านอื่นๆ

โดยเฉพาะในห้วงแห่งการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

เนื่องจากข้อสงสัยใหญ่เป็น ”งบกลาโหม”

การครั้งนี้จึงคาดว่าจะได้รับความร่วมมือทั้งจาก “รัฐมนตรี” และ ผบ.เหล่าทัพด้วยความอบอุ่นจริงจัง

เพื่อยังผลให้กับการตรวจสอบและควบคุม”งบประมาณ”

............

...................

...................................

https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/rules_Compensation6.pdf

๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

บทคุ้มครองและบทลงโทษตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ

ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

- ผู้ที่ให้ถ้อยคํา หรือส่งมอบวัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมาธิการ ไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย เนื่องจากการที่ตนเปิดเผย หรือให้วัตถุ เอกสาร หรือ พยานหลักฐานแล้วแต่กรณี (มาตรา ๑๑)

- ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเรียกภายในเวลาที่กําหนด ผู้นั้นอาจถูกดําเนินคดีซึ่งต้อง ระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง )

- ในกรณีผู้ฝ่าฝืนเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยด้วย (มาตรา ๑๓ วรรคสอง )

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

3 ความคิดเห็น

 
3 ส

ไอ่เห้แดงกลัวคุก

ขำขำ

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
619

กมธ.ยุติธรรมได้เชิญบุรินมาหรือยังครับ มีหลายๆคนจำนวกมากที่เสียอนาคตและติดคุกจากคนๆนี้

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
markpakma

แล้วงั้นไอ้ตัวเ ห ี้ยที่หนีประชุมสภาไปชักกะเย่อกับเด็กควรเรียกว่าอะไร

"บรรทัดฐานต่อตำแหน่งผู้นำที่มาจากทหาร"

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0