ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2561 (ธันวาคม 2561)            

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2561 (ธันวาคม 2561)            

            มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

           

ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด (เดือนธันวาคม 2561)

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้6.45%ซิเมนต์12.60%ผลิตภัณฑ์คอนกรีต16.02%เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก22.61%กระเบื้อง6.78%วัสดุฉาบผิว3.55%สุขภัณฑ์2.07%อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา12.48%วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ17.42%รวม100%

           สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561-กันยายน 2561 (ไตรมาสที่ 3) สรุปว่ามีการเพิ่มขึ้นของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย +0.16% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ ไม้เพิ่มขึ้น 0.80% ซีเมนต์เพิ่มขึ้น 0.30% คอนกรีตเพิ่มขึ้น 0.10% กระเบื้องเพิ่มขึ้น 1.00% วัสดุฉาบเพิ่มขึ้น 0.30% วัสดุอื่นๆเพิ่มขึ้น 0.30% และส่วนวัสดุที่ลดลง สุขภัณฑ์ลดลง -0.20% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

ดัชนีรวม-1.59%ไม้+1.20%ซีเมนต์-0.30%ผลิตภัณฑ์คอนกรีต0.00%เหล็ก-6.60%กระเบื้อง+0.70%วัสดุฉาบผิว0.00%สุขภัณฑ์-0.20%อุปกรณ์ไฟฟ้า-0.50%วัสดุก่อสร้างอื่นๆ -0.60%

         ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง ลดลง -0.95% ในไตรมาสที่ 4/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. ค่าวัสดุ60%-1.59%59.05%2. ค่าแรง20%0.00%20.00%3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ20%0.00%20.00% 100.00% 99.05%สรุป-0.95%  

 โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนธันวาคม 2561 มีผลออกมาดังนี้:

สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือนธันวาคม 2561      

            1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนกันยายน 2561 (กันยายน 2561-ธันวาคม 2561)

            2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกันยายน 2561-ธันวาคม 2561 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับลดลง -1.59% โดยราคาวัสดุที่ปรับราคาลดลง ได้แก่ ซีเมนต์ เหล็ก สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างอื่นๆส่วนวัสดุก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มวัสดุ ไม้ กระเบื้อง เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับลดลง -1.59% (ผลจากการปรับลดลง ของกลุ่มวัสดุ ซีเมนต์ เหล็ก สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างอื่นๆ)

            3. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับลดลง -0.95% ทั้งนี้เมื่อทำการนำมาปรับราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้ว

           รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้:

คลิกดูภาพใหญ่

ที่มา : https://bit.ly/2ASb37F

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

2 ความคิดเห็น

 
3 ส

ติดตามครับ

YES !

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
Chow

14

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0