ยศช้าง ขุนนางพระ พาสชั้นกันหนุกหนาน

ยศช้าง ขุนนางพระ พาสชั้นกันหนุกหนาน

https://www.dailynews.co.th/news/34924/

โปรดเกล้าฯสมณศักดิ์5รองสมเด็จ ‘เจ้าคุณอนิลมาน’ขึ้นชั้นธรรม

โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ 5 รองสมเด็จพระราชาคณะ "เจ้าคุณอนิลมาน" วัดบวรฯ - "เจ้าคุณสมจินต์" วัดปากน้ำ ขึ้นชั้นธรรม "เจ้าคุณเทียบ" วัดโพธิ์ ได้ขึ้นชั้นเทพ

8 กรกฎาคม 2564

18:32 น.

การศึกษา-ไอที

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ ดังนี้ 1. พระธรรมกวี วัดราชาธิวาส ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนาม ว่า พระพรหมวชิรมงคล 2.พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามว่า พระพรหมวัชราจารย์ 3.พระธรรมปาโมกข์ วัดราชผาติการาม ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนาม ว่า พระพรหมวชิรากร 4.พระธรรมรัตนดิลก วัดอรุณราชวราราม ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนาม ว่า พระพรหมวัชรเมธี 5.พระเทพปริยัติมงคล วัดจองคำ จ.ลำปาง ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนาม ว่า พระพรหมมงคลวัชโรดม

 

พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต หรือ “เจ้าคุณอนิลมาน” วัดบวรนิเวศวิหาร

สมณศักดิ์[แก้]

 • 10 มีนาคม พ.ศ. 2552 รัฐบาล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ถวายสมณศักดิ์ที่ มหาสัทธัมมโชติกธชะ
 • 24 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก ที่ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ เป็นกรณีพิเศษ ในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี[3]
 • 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต สาธกธรรมวิจิตร วิเทศศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]
 • 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ พุทธธรรมปฏิภาณ ไพศาลวิเทศศาสนกิจ พิพิธประชาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรม ได้ 6 รูป

นอกจากนี้ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 15 รูป ดังนี้ 1.พระเทพพัชรญาณมุนี สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จ.นครราชสีมา เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมพัชรญาณมุนี 2.พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต หรือ “เจ้าคุณอนิลมาน” วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ 3.พระเทพวัชรบัณฑิต “เจ้าคุณสมจินต์” วัดปากน้ำ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวัชรบัณฑิต 4.พระราชปริยัติมุนี หรือ “เจ้าคุณเทียบ” วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวัชราจารย์ 

 

พระราชปริยัติมุนี หรือ “เจ้าคุณเทียบ” วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

5.พระราชวชิรญาณ วัดป่ารัตนวัน จ.นครราชสีมา เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพพัชรญาณมุนี 6.พระเมธีวชิรโสภณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวัชรบัณฑิต 7.พระครูภาวนาพิลาศ วัดเขาวง จ.สระบุรี เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชภาวนาพัชรญาณ 8.พระครูกันตสีลสัมบัน วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จ.พิษณุโลก เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชวัชรญาณเวที 9.พระครูปลัดอนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวชิรญาณ 10.พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขนฺติพโล) วัดเทพเจติยาจารย์ จ.เชียงใหม่ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปัญญาวชิโรดม 11.พระอธิการอินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก วัดอุดมมงคลวนาราม จ.อุดรธานี เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชภาวนาวชิรากร 12.พระอธิการสุธรรม สุธมฺโม วัดเกษรศีลคุณ จ.อุดรธานี เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวชิรธรรมาจารย์ 13.พระมหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ วัดป่าวชิรบรรพต จ.ชลบุรี เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวชิรธรรมวิธาน 14.พระครูถิรธรรมรัต วัดราษฎร์อุปถัมภ์ จ.พังงา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวชิรญาณโสภณ 15.พระเบร็ท อจโล ที่พักสงฆ์อานันทคีรี จ.เพชรบูรณ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวชิรญาณมุนี

... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/news/34924/

 • รัก
  4
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  6
 • เศร้า
  5

4 ความเห็น

 
3 ส

อนาถ

เหงา

 • รัก
  4
 • ฮ่าฮ่า
  6
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  5
 
ICT
อ่าน ‘พยากรณ์ ปริศนา โลกาพินาศ’ โดย ‘เจ้าคุณพิพิธ’
อ่าน ‘พยากรณ์ ปริศนา โลกาพินาศ’ โดย ‘เจ้าคุณพิพิธ’ (matichon.co.th)

อ่าน ‘พยากรณ์ ปริศนา โลกาพินาศ’ โดย ‘เจ้าคุณพิพิธ’

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พระเทพภาณวาที หรือ เจ้าคุณพิพิธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต ได้เผยแพร่บทกลอน “พยากรณ์ ปริศนา โลกาพินาศ” ความว่า

โลกเราปัจจุบัน แปรผันสู่เสื่อมโทรม
โรยร้างความดีงาม พินิจตามปริศนา
คนบาปจะครองเมือง ผ้าเหลืองจะโรยรา
เสือเผ่นจะเป็นหมา อีกาจะเป็นหงส์
.
โรคร้ายจะรุกราน ลูกหลานเสียเผ่าพงศ์
คนชั่วจะอยู่ยง คนดีเป็นผีไว
ผู้หญิงชิงเสียตัว ไม่เลือกผัวว่าของใคร
สตรีจะกำชัย อาชาไนย์จะอ่อนแอ
.
ธรรมชาติวิปริต ยากคิดจะแก้
สารธรรมไม่หันแล สาระแนแพร่ไกล
เศรษฐีหนีอยู่ป่า ชาวนาถูกขับไล่
คนจนกล่นกรุงไกร เกลื่อนในปฐพี
.
คนรวยก็รวยล้น คนจนจนป่นปี้
โจราแลโจรี จะฉ้อจี้เกลื่อนไป
น้ำท่าจะแห้งเหือด น้ำเลือดจะหลั่งไหล
ปฐพีจะเป็นไฟ ชลาลัยจะไร้ปลา
.
คนดีไม่มีไหว้ จัญไรจะเบ่งก๋า
…………………………………..

 

นรกจะเต็มล้น เพราะคนลุ่มใหลหลง
พระสงฆ์ไม่มั่นคง เดินหลงทางพระนิพพาน

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  5
 
ICT

 

https://youtu.be/OY1DuLcoaX4

สมณศักดิ์ มีไว้ทำไม ?
 
YOUTUBE.COM
สมณศักดิ์ มีไว้ทำไม ?
ส. ศิวรักษ์ ตอบคำถามคาใจใครหลายคนว่า "สมณศักดิ์ของพระมีไว้ทำไม ?" พร้อมเล่าเรื่องเกร็
 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  5
 • ว้าว
  5
 • เศร้า
  3
 
619

ผมเลิกทำบุญนานแล้วนะเข้าพรรษานี้ก็ไม่ไปวัดทำบุญ

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  5
 • เศร้า
  4
คุณรู้สึก ฮ่าฮ่า