มันออกคำชี้แจงว่า มันไม่ใช่ "องค์กรเถื่อน" ?????

มันออกคำชี้แจงว่า มันไม่ใช่ "องค์กรเถื่อน" ?????

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157570400816699&id=1088825...

 

Facebook logo

 ไปที่หน้าหลัก

 

ประชาไท Prachatai.com

ศาลรัฐธรรมนูญ ออกคำชี้แจ้งไม่ใช่องค์กรเถื่อน อย่างที่เป็นข่าวต่อสาธารณะ ยันตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 60 ทําหน้าที่พิทักษ์ สถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยถือเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ
https://prachatai.com/journal/2020/07/88416

ศาล รธน. แจ้งไม่ใช่องค์กรเถื่อน อย่างที่เป็นข่าวต่อสาธารณะ ยันตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 60
prachatai.com

15 ชม. ·

สาธารณะ
 
ศาล รธน. แจ้งไม่ใช่องค์กรเถื่อน อย่างที่เป็นข่าวต่อสาธารณะ ยันตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 60 
 

ศาลรัฐธรรมนูญ ออกคำชี้แจ้งไม่ใช่องค์กรเถื่อน อย่างที่เป็นข่าวต่อสาธารณะ ยันตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 60 ทําหน้าที่พิทักษ์ สถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยถือเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ

1 ก.ค.2563 ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รายงานคำชี้แจงประเด็นเรื่องการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะในประเด็นที่ว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 189 และทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่า ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่ไม่มีสถานะ ตามกฎหมาย การทําหน้าที่และการใช้อํานาจของศาลไม่มีผลตามกฎหมายด้วยนั้น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญขอเรียนชี้แจงมาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและสอดคล้อง ตามความเป็นจริง ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ศาลรัฐธรรมนูญจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและมีเพียงศาลเดียว โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยการจัดตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญแยกเป็นบทเฉพาะอยู่ในหมวด 11 ตั้งแต่มาตรา 200 ถึงมาตรา 214 โดยมีการบัญญัติ เรื่องโครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่และอํานาจ ตลอดจนวิธีพิจารณาขององค์กรศาลที่ทําหน้าที่พิทักษ์ สถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 203 วรรคสี่ มาตรา 208 วรรคห้า และมาตรา 210 วรรคสอง ได้บัญญัติให้มีการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญโดยมีสาระสําคัญ ออกเป็นสองส่วน ได้แก่ การสรรหาและการวินิจฉัยการพ้นจากตําแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ขึ้นใช้บังคับแล้ว โดยรัฐธรรมนูญ ไม่ได้มีบทให้ต้องไปบัญญัติเรื่องการจัดตั้งศาลไว้ในกฎหมายอื่นอีก ดังปรากฏตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคสาม ที่ไม่ให้นํารัฐธรรมนูญ มาตรา 189 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า “บรรดาศาลทั้งหลายจะจัดตั้งขึ้นได้ แต่โดยพระราชบัญญัติ” มาใช้บังคับโดยอนุโลมแต่อย่างใด 

แต่อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคสาม บัญญัติให้นําบทบัญญัติเกี่ยวกับหมวด 10 ศาล ส่วนที่ 1 บททั่วไป ได้แก่ มาตรา 188 (การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอํานาจของศาล ซึ่งต้อง ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์) มาตรา 190 (พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ) มาตรา 191 (ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์) และมาตรา 193 (ให้แต่ละศาลมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระ และให้มีระบบ เงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม) มาใช้บังคับแก่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม 

2. กรณีศาลรัฐธรรมนูญได้ขอถอนร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดี ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่เคยส่งให้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2557 นั้น เพื่อนํากลับไปดําเนินการยกร่างใหม่ให้สอดคล้อง กับร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 

3. รัฐธรรมนูญได้บัญญัติหน้าที่และอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา 210 ในการพิจารณา วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และ อํานาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ และหน้าที่และอํานาจอื่น ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 211 วรรคสี่ บัญญัติให้คําวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ 

คำชี้แจงดังกล่าวสรุปตอนท้ายด้วยว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญจัดตั้งขึ้นและมีหน้าที่และอํานาจตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวโดยตรง รวมทั้งผลคําวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ จึงไม่มีปัญหาทางกฎหมายในประเด็นเรื่องการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและการทําหน้าที่รวมถึงการใช้อํานาจ ของศาลรัฐธรรมนูญตามที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะดังที่กล่าวในข้างต้น แต่ประการใด

 • รัก
  13
 • ฮ่าฮ่า
  16
 • ว้าว
  13
 • เศร้า
  15

13 ความเห็น

 
ICT

จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สูญเสียอย่างมาก!!!

https://www.facebook.com/100000133091429/posts/3628741217140279/

Nidhi & พวงทอง
อ่านแล้ว ใจหาย
ขอภาวนาว่า อ.นิธิ วิเคราะห์ไม่ถูก ครับ

"แต่ความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ที่กำลังจะมาถึงข้างหน้า จะเกิดขึ้นท่ามกลางการล่มสลายของสถาบันหลักๆ เหลานั้น

ผมเกรงว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่สูญเสียอย่างมาก อย่างที่เราไม่เคยประสบมาก่อน

และที่น่าเศร้าสลดยิ่งกว่านั้นก็คือ แม้สูญเสียมากถึงเพียงนั้นแล้ว กว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาเดินต่อไป

ไม่ว่าบนหนทางอะไร ก็ต้องใช้เวลานานมาก

อาจเกินหนึ่งชั่วอายุคนด้วยซ้ำ

ส่วนใหญ่ของเราที่หายใจอยู่ในทุกวันนี้ จะไม่ได้เห็น"

ประวัติศาสตร์คือการศึกษาว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงนั่นคือเหตุผลที่ในสมัยหนึ่ง นักประวัติศาสตร์จึงคิดว่าต.....
เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
prachatai.com
ประวัติศาสตร์คือการศึกษาว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงนั่นคือเหตุผลที่ในส…
 • รัก
  12
 • ฮ่าฮ่า
  12
 • ว้าว
  12
 • เศร้า
  17
 
big60

นั่นล่ะ ที่มองไว้ตั้งแต่ต้นว่า ทำแบบนี้ มันคือการบีบให้คนเกือบทั้งประเทศจำต้องโต้ตอบ เพื่อเอาชีวิตรอด เพราะสิ่งที่พวกเขาทำคือการบีบเอาไปทุกอย่าง จนแทบจะหมด เหมือนจงใจจะให้คนเกือบทั้งประเทศต้องยอมตายเพื่อพวกเขา ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่า บีบเอาไปทำไมมากมายขนาดนั้น ข้าวก็กินแค่มื้อละอิ่มเดียว ตายก็ไม่ได้หอบเอาสิ่งเหลานี้ไปด้วย
....
แต่กลับหลงใหลสิ่งที่เอาไปไม่ได้มากกว่า มาตุภูมิตัวเอง มากกว่าพี่น้องร่วมประเทศตัวเอง ซึ่งพวกเขาเหลานี้ต่างหากคือส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศรอดได้ ส่วนสิ่งอื่นที่กล่าวอ้างมันไม่จริงหรอก ต้องอาศัย คนในประเทศร่วมกันสร้างขึ้นมาทั้งนั้น ทั้งเงินทองบริหารประเทศ และการปกป้องประเทศจากศรัตรูภายนอก ส่วนหัวไม่กี่คนทำอะไรไม่ได้หรอก
...
แต่กลับจงใจเหยียบย่ำทำลาย คนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นฐานรากของประเทศ เห็นแล้วก็แปลกใจว่า เกิดอะไรขึ้น ความโลภกำเริบหรือความลืมตัวกำเริบ คงลืมไปว่า ถ้าไม่มีคนส่วนใหญ่ คนหยิบมือเดียวจะทำอะไรได้ เอาชีวิตยังไม่รอดเลย เมื่อจงใจเหยียบย่ำทำลายฐานรากซึ่งค้ำตนเองอยู่ ก็เท่ากับแส่หาความล่มสลายเอง ไครจะไปช่วยอะไรพวกเขาได้

 • รัก
  15
 • ฮ่าฮ่า
  11
 • ว้าว
  13
 • เศร้า
  12
 
3 ส

 ไอ่เห้ตลกจริงๆ

55555

 • รัก
  17
 • ฮ่าฮ่า
  16
 • ว้าว
  11
 • เศร้า
  11
 
markpakma

หอกหัก

 • รัก
  12
 • ฮ่าฮ่า
  11
 • ว้าว
  12
 • เศร้า
  12
 
เล็กโทรนิคส์

ยืนยันว่าไม่ได้เป็นองค์กรณ์เถือน  แต่เป็นองค์กรณ์ไม่ไม่มีกฎหมายรับรอง 

เพราะ มีหัวหน้าโจร คุ้มครอง เท่านั้น

 • รัก
  17
 • ฮ่าฮ่า
  14
 • ว้าว
  15
 • เศร้า
  13
 
AlfaOne

รปห 57 แต่งตั้งโดย คสช.
รธน.โดย สนช. ไม่เถื่อนหรอก ถูกต้องหมด
55555555

 • รัก
  17
 • ฮ่าฮ่า
  16
 • ว้าว
  12
 • เศร้า
  11
 
ลุงแพะ

ตัดสินคนอื่นคำตัดสินผูกพันไปหมด..แค่นี้ก็อยู่เหนือรัฐธรรมนูญแล้ว..ถ้ามีเหตุให้คนสงสัยองค์กรหรือตัวบุคคล..ใครจะชี้ขาด?.. สะกิดยังไม่ได้...ทำไมต้องออกมาชี้แจงเสียเอง..แสดงว่าไม่มีใครมีอำนาจชี้ขาดจริงๆ..จะถ่วงดุลอำนาจกันยังไง.. แม้จะเคยตัดสินผิดพลาดก็แค่ออกมาสารภาพเป็นรายคน..แต่ข้อผิดพลาดปล่อยให้เป็นตราบาปกับคนอื่น..คนเขาถึงได้พูดว่า..ทำอะไรก็ไม่ผิด

 • รัก
  13
 • ฮ่าฮ่า
  15
 • ว้าว
  14
 • เศร้า
  12
 
AlfaOne

แปลกประหลาดที่สุดในโลก ปกติศาลฏีกา ถือเป็นสูงสุด ใช้เป็นคำอ้างอิง (วิษณุ ประยุทธ์ บอกเป็นวิจารนายานส่วนบุคคล) มาตรฐาน อยู่ตรงไหน

 • รัก
  11
 • ฮ่าฮ่า
  15
 • ว้าว
  14
 • เศร้า
  14
 
เล็กโทรนิคส์

ถ้าขบวนการศาล ปปช กกต  มีใครสัก 2-3 คน โดนยิงกระบานบ้าง ทุกอย่างจะดีขึ้น

ที่แปลกใจคือ บอกว่า นปช.ตาย 99 บาดเจ็บ 2000 มันไม่เคยคิดแก้แค้นกันบ้างหรือ  หรือเพียงแค่ให้ออกข่าวไปวันๆเพื่อความดังเท่านั้น

 • รัก
  11
 • ฮ่าฮ่า
  10
 • ว้าว
  12
 • เศร้า
  12
 
Bugbunny

เป็นองค์กรที่ประชาชนชาวไทยร่วมใจกันด่าทอสาปแช่งมากที่สุด

เป็นองค์กรเพื่อพิทักษ์ความโสโครกของเผด็จการศักดินาไทยเท่านั้น

ไม่มีใครยอมรับองค์กรนี้ แม้จะอ้างกฎหมายอย่างไรก็ตาม

ขอสาปแช่งให้องค์กรนี้และทุกตัวในองค์กรชิบหายๆๆๆๆๆๆๆ ในเร็ววัน

 

 • รัก
  15
 • ฮ่าฮ่า
  8
 • ว้าว
  13
 • เศร้า
  10
 
AlfaOne

ไม่ยกมาตรา 279 มาอ้างอิงด้วยเลย 5555
-
ไม่เอา ม.279 ชี้คนที่ทำการรัฐประหารควรได้รับการลงโทษ แถมสิ้นเปลืองหน้ากระดาษ
-
https://www.naewna.com/politic/479113

 • รัก
  10
 • ฮ่าฮ่า
  12
 • ว้าว
  12
 • เศร้า
  13
 
ลุงแพะ

มันคือลิเก..16

ฝ่ายหนึ่งถูกฟ้อง..รับไว้พิจารณาและชี้ขาดให้เร็วที่สุดโดยใช้เหตุผลทั้งทางกฎหมายที่มีในสากลโลกและพจนานุกรมทั้งหลาย..เพื่อมีมติลงโทษแต่ไม่ให้เป็นเอกฉันท์..ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งถูกฟ้องไม่รับพิจารณาบอกว่าไม่มีอำนาจรับ หรือถ้าต้องรับไว้ก็ใช้เวลาพิจารณานานมากจนบางเรื่องบางคดีไม่เกิดประโยชน์ที่จะชี้ขาด..แต่ถึงที่สุดอีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็ได้รับการรับรองว่าไม่มีความผิดตามฟ้อง..หุหุ..เมื่อเปาปุ้นจิ้นคือผงซักฟอกหน้าที่คือซักให้สะอาด..ทั้งหมดก็เป็นไปด้วยประการละฉะนี้...เตร้ง..เตรง..เตร่ง..ต๋อย..ไฟไหม้..!! ด้วยความจำเป็น

 • รัก
  13
 • ฮ่าฮ่า
  11
 • ว้าว
  11
 • เศร้า
  14
 
ลุงแพะ
 • รัก
  17
 • ฮ่าฮ่า
  13
 • ว้าว
  14
 • เศร้า
  10