พระไพศาล วิสาโล สอนผิด?

พระไพศาล วิสาโล สอนผิด?

           พระไพศาลบอกว่าพระพุทธเจ้ามีความตั้งใจที่จะอยู่ป่าไปตลอดชีวิต สมัยออกบวช พระองค์ยังเคยกลัวป่า กลัวเสียงสัตว์ป่า กระทั่งนกยูง พระองค์ก็กลัวจนขนลุกชันเลย อันนี้ท่านกล่าวผิดความจริงไปไหม

           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ขออนุญาตวิพากษ์การเทศน์ที่อาจผิดความจริงของพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ซึ่งเป็นรุ่นพี่ของ ดร.โสภณ และท่านมีอายุ 60 ปี และบวชมาแล้วถึง 34 พรรษา (นับแต่ปี 2526) ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพระพุทธศาสนาและมุ่งขจัดความมัวหมองแก่พระศาสดา เป็นการวิพากษ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้จาบจ้วงพระสงฆ์รูปใด

           ในคลิปใน Youtube เรื่อง "ฟื้นฟูป่า รักษาธรรม" โดย "zen sukato" เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 (http://bit.ly/2u5DQAj) ตั้งแต่นาทีที่ 4:34 พระไพศาลบอกว่าพระพุทธเจ้ามีความตั้งใจที่จะอยู่ป่าไปตลอดชีวิต ข้อนี้ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง เพราะครั้งหนึ่งพระเทวทัต ทูลขอให้ "ภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่ป่าเป็นวัตรตลอดชีวิต รูปใดอาศัยบ้านอยู่ รูปนั้นพึงต้องโทษ" แต่พระพุทธเจ้าตอบว่า "อย่าเลย เทวทัต ภิกษุใดปรารถนา ภิกษุนั้นจงถือการอยู่ป่าเป็นวัตร รูปใดปรารถนา จงอยู่ในบ้าน. . ." (http://bit.ly/2wqDkh9)

           พระไพศาลยังเล่าว่าขณะที่พระพุทธเจ้าสนทนากับชาณุโสณีพราหมณ์ผู้กลัวป่า พระองค์ก็บอกว่าสมัยออกบวชก่อนตรัสรู้ ก็เคยกลัวป่า เวลามีเสียงสัตว์ป่า ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ แม้กระทั่งเสียงนกยูง พระองค์ก็กลัวจนขนลุกชัน ข้อนี้ก็ไม่เป็นความจริง ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 12 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 4 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (http://bit.ly/2vxINGe) ไม่ได้เขียนไว้เลยว่าพราหมณ์ผู้นี้กลัวป่า

           พระองค์บอกว่า ". . .พระอริยะเหล่าใด มีกายกรรมบริสุทธิ์ ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัด ที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยว บรรดาพระอริยะเหล่านั้น เราก็เป็นพระอริยะองค์หนึ่ง ดูกรพราหมณ์ เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีกายกรรมอันบริสุทธิ์นี้ในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนตก (ไม่ขนลุก) โดยยิ่ง เพื่ออยู่ในป่า" ในพระไตรปิฎกยังบอกว่าความกลัวเกิดแต่คนที่มีกายกรรม-วจีกรรมไม่บริสุทธิ์ คนที่มีความอยากได้ มีราคะกล้าในกามทั้งหลาย มีจิตพยาบาท มีความดำริในใจชั่ว มีถีนมิทธะกลุ้มรุม ฟุ้งซ่าน มีจิตไม่สงบระงับ มีความสงสัยเคลือบแคลง ยกตนข่มผู้อื่น เป็นผู้หวาดหวั่น มีชาติแห่งคนขลาด ปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญ เป็นผู้เกียจคร้าน มีความเพียรเลวทราม มีสติหลงลืม ไม่มีสัมปชัญญะ มีจิตไม่ตั้งมั่น มีจิตหมุนไปผิด และมีปัญญาทราม เป็นใบ้นั่นเอง แต่พระองค์ไม่มีสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ก่อนออกบวชแล้ว

           พระพุทธเจ้าไม่มีความกลัวมาก่อนบวชแล้ว แต่พระไพศาล คงอ่านเพียงท่อนนี้ จึงเข้าใจผิด "อยู่ในเสนาสนะ คืออารามเจดีย์ วนเจดีย์ รุกขเจดีย์ อันน่าสะพรึงกลัว น่าขนพองสยองเกล้า. . .เนื้อมาก็ดี นกยูงทำไม้ให้ตกลงมาก็ดี หรือว่าลมพัดใบไม้ให้ตกลงมาก็ดี. . .ความกลัวและความขลาดนั่นนั้นมาเป็นแน่. เรานั้นได้มีความดำริว่า อย่างไรหนอ เราจึงเป็นผู้หวังภัยอยู่โดยแท้ ไฉนหนอ ความกลัวและความขลาดนั้น ย่อมมาถึงเราผู้เป็นอยู่อย่างไรๆ เราผู้เป็นอยู่อย่างนั้นๆ แล พึงกำจัดความกลัวและความขลาดนั้นเสีย" พระองค์รู้เท่าทันความกลัวและรู้วิธีกำจัดความกลัว

           ข้อสังเกตเกี่ยวกับเทศนาของพระไพศาลก็คือ

           1. การที่พระไพศาลมุ่งให้พระอยู่แต่ในป่า เป็นการคิดแบบพระเทวทัตหรือไม่

           2. การกล่าวว่าศาสดาของเรายังกลัวจนขนลุก อาจกลายเป็นการสร้างความมัวหมองแก่พระพุทธเจ้าหรือไม่

           3. พระไพศาลได้ชื่อว่าเป็น "พระป่า" จึงคงโปรดปรานการอยู่ป่า อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงท่านรับกิจนิมนต์ไปทั้งในและต่างประเทศ ปีหนึ่งๆ ท่านคงอยู่วัดไม่นาน ถ้าอยู่ป่าก็คงอยู่เฉพาะในบริเวณ 500 ไร่ของวัดที่เอาที่ป่ามาล้อมรั้วไว้เป็นวัด (โดยไม่ได้ซื้อหา http://bit.ly/2ufh3Bv และ http://bit.ly/2u6Y68H) และคงแทบไม่ได้ปลีกวิเวกเข้าป่าจริงๆ สักวันหรือไม่

           4. เป็นเรื่องน่าแปลกใจที่พระไพศาลบวชมาถึง 34 ปี แต่กลับเข้าใจพระไตรปิฎกคลาดเคลื่อนหรือไม่

           โดยนัยนี้สิ่งที่พระไพศาลพูด หลายเรื่องอาจฟังดูดี แต่อาจขาดเหตุผล ทำให้ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงหรือไม่ ชาวพุทธพึงเคารพในพระสงฆ์ แต่ก็ต้องตรวจสอบคำสอน ยึดคำสอนของศาสดาเป็นหลัก ไม่ยึดติดหรือมีฉันทะกับตัวบุคคลโดยเฉพาะพระสงฆ์รูปใดจนขาดการใช้วิจารณญาณเท่าที่ควร

ดูวิดิโอ: http://bit.ly/2u5DQAj

ที่มา: http://www.area.co.th/thai/area_announce/area_press.php?strquey=press_an...

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0

7 ความคิดเห็น

 
สมิงบ้านไร่

ด้วยความเคารพท่านอาจารย์...ขอตอบท่านอาจารย์ ดังนี้

๑. ท่านอาจารย์บอกว่า  

"1. การที่พระไพศาลมุ่งให้พระอยู่แต่ในป่า เป็นการคิดแบบพระเทวทัตหรือไม่"

ความเห็นของผม  : ผมว่าคำถามข้อนี้รุนแรงเกินเหตุ การมุ่งให้พระอยู่ในป่า มันไม่น่าจะถึงขั้นการคิดแบบเทวทัต

 ๒. ท่านอาจารย์บอกว่า 

"4. เป็นเรื่องน่าแปลกใจที่พระไพศาลบวชมาถึง 34 ปี แต่กลับเข้าใจพระไตรปิฎกคลาดเคลื่อนหรือไม่"

ความเห็นของผม  : พระไตรปิฎกเขียนขึ้นภายหลังพระพุทธเจ้านิพพาน

เรื่องราวประวัติบางอย่างที่เขียน จะจริงเท็จอย่างไร ไม่มีใครพิสูจน์ได้ เช่น เกิดมาแล้วเดินได้เลย...ก้าว ฯลฯ

ดังนั้น การอ้างสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ แล้วเอามาเถียงกันย่อมไม่เกิดประโยชน์

๓.  ท่านอาจารย์บอกว่า

"2. การกล่าวว่าศาสดาของเรายังกลัวจนขนลุก อาจกลายเป็นการสร้างความมัวหมองแก่พระพุทธเจ้าหรือไม่"

ความเห็นของผม  :  ศาสดาหรือพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ปุถุชนธรรมดา ไม่ใช่ผู้วิเศษ 

(ถ้าเป็นผู้วิเศษคงไม่ต้องใช้เวลาถึง 6 ปีกว่าจะตรัสรู้ธรรมชาติของชีวิต)

พระองค์เป็นลูกกษัตริย์อยู่แต่ในวัง อาจไม่เคยอยู่ป่า ซึ่งสมัยนั้นคงมีเสือในป่าคาบคนอินเดียไปกินบ้างไม่มากก็น้อย

ใครไม่เคยอยู่ป่า ไม่รู้วิธิเอาตัวรอด คงจะต้องมีความกลัวเป็นธรรมดา 

ความกลัวคือธรรมชาติที่ดีของมนุษย์ เพื่อนำพาตเอง ไม่ให้ประมาท พ้นภัย

จึงไม่น่าจะสร้างความมัวหมองให้กับเจ้าชายสิทธัตถะ

๔. ท่านอาจารย์บอกว่า

" 3. พระไพศาลได้ชื่อว่าเป็น "พระป่า" จึงคงโปรดปรานการอยู่ป่า อย่างไรก็ตามในความเป็นจริง

ท่านรับกิจนิมนต์ไปทั้งในและต่างประเทศ ปีหนึ่งๆ ท่านคงอยู่วัดไม่นาน ถ้าอยู่ป่าก็คงอยู่เฉพาะ

ในบริเวณ 500 ไร่ของวัดที่เอาที่ป่ามาล้อมรั้วไว้เป็นวัด (โดยไม่ได้ซื้อหา http://bit.ly/2ufh3Bv 

และ http://bit.ly/2u6Y68Hและคงแทบไม่ได้ปลีกวิเวกเข้าป่าจริงๆ สักวันหรือไม่"

ความเห็นของผม  :  ท่านอาจารย์ไม่น่าคอมเม้นท์ประเด็นปลีกย่อยเสียดสีแบบนี้

คนโดยทั่วไปอสจเข้าใจผิดได้ว่า"ท่านอาจารย์มีปัญหาส่วนตัวพระไพศาล จึงคอยจิกกัดแบบนี้"

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

 

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
Prem

...ก็ว่ากันไป

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
3 ส

ติดตามครับโอเคนะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
คนเขาขาด

ผมว่าพระพุทธเจ้าอาจเป็นทาร์ซานคนแรกของโลกก็ได้ใครจะไปรู้ เพราะก่อนที่ท่านจะ

ใช้ชีวิตในป่า ท่านต้องเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดเสียก่อน ทุกวันนี้มนุษย์ยังสามารถฝึกสัตว์ต่างๆให้เชื่องได้

แม้แต่เสือยังฝึกได้ ทำใมพระพุทธเจ้าจะฝึกช้างให้หาน้ำให้ท่านดื่มฝึกลิงหาผลไม้

และน้ำผึ้งไม่ได้ ส่วนท่านจะกลัวป่าหรือจะกลัวสัตว์ป่าจนขนลุกขนชันอะไรนั่น ผมว่าคนพูดไม่รู้เมายาบ้า

หรือเมากัญชาหรือใบกระท่อมจนเพี้ยนหรือเปล่าเพราะอยู่แต่ในป่า พูดอย่างกะว่าเห็นมากับตา

คนประเภทนี้มีเยอะครับ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0