ประเทศผ่าทางตันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมกันตามข้อเสนอของ อ.ปิยบุตร แก้รธน. 3 Step ส.ว. 250 ...กระเด็นทันที

ประเทศผ่าทางตันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมกันตามข้อเสนอของ อ.ปิยบุตร แก้รธน. 3 Step ส.ว. 250 ...กระเด็นทันที

โอ..สุดยอด..ช่างโดนใจโก๋อย่างผมแท้ๆ...มิเสียแรงที่ติดตามความคิดและผลงานมาด้วยความเลื่อมใส

แม้แต่ “ใบตองแห้ง “ ก็ยังออกปากมาว่า “จริงหรือ ปิยบุตรศรีธนญชัยหรือเปล่า ไหนว่ารัฐธรรมนูญ 2560 แก้ยากหรือแก้แทบไม่ได้เลย จะโละทิ้ง 250 ส.ว.กันง่ายๆ อย่างนี้หรือพอกลับไปอ่านมาตรา 256 แล้วก็หัวร่อกลิ้ง ใช่จริงๆ แก้ได้ เป็นช่องโหว่ที่มีชัยไม่ได้บัญญัติไว้”
ผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่พอไปอ่านและคิดตาม ผมก็เห็นด้วยอย่างที่”ใบตองแห้ง” เอามาวิจารณ์

ดังนั้นแนวทางของอ.ปิยบุตรที่นำเสนอก็จะตอบข้อเสนอของเยาวชน..ประเทศก็จะเกินหน้าผ่าทางตันไปได้

ป.ล. เชิญอ่านและวิเคราะห์ครับ ผมเอาทั้งบทความของอ.ปิยบุตรและของใบต้องแห้งมาให้อ่านต่อท้าย

เชิญอ่านครับ :

ปิยบุตรเสนอแก้รัฐธรรมนูญ 3 สเต็ป แนะ ส.ส. นำไปผลักดันเพื่อตอบสนองความต้องการเยาวชน

ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะก้าวหน้า ชี้ข้อเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญของนักศึกษาสามารถทำได้ เผย 3 สเต็ปแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยกเลิกม.279 ล้ม 250 ส.ว. และเปิดทางร่าง รธน. ฉบับใหม่ แนะ ส.ส. นำไปผลักดันเพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชน

[Image: piybutr_7.jpg]

30 ก.ค. 2563 ทีมสื่อคณะก้าวหน้า รายงานว่า ที่รัฐสภา (เกียกกาย) ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เรื่องข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาที่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนญนั้น สามารถทำได้ อย่างน้อยเป็นการแสดงออกว่าสถาบันทางการเมือง ตอบข้อสนองกับการชุมนุม และหากมีการเสนอญัตติ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเข้าที่ประชุมรัฐสภา ก็คิดว่าเป็นได้ที่จะพิจารณาได้ทันในสมัยประชุมนี้ โดยตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมนั้น มีเรื่องยกเลิกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีเรื่องทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ซึ่งทั้งหลายกรณีนี้สามารถทำพร้อมๆ กันได้ โดยอาจแยกเป็น 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับ 1 ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อยกเลิกมาตรา 279 ซึ่งเป็นมาตราสุดท้ายของรัฐธรรนูญที่ให้ความคุ้มครอง รับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบรรดาประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งหมด หากยกเลิกไป หมายความว่าบุคคลทั้งหลาย อาจโต้แย้งได้ว่าประกาศคำสั่งทั้งหลายนั้นก็อาจจะขัดรัฐธรรมนูญได้

ปิยบุตร กล่าวต่อถึง ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 เพื่อยกเลิก 4 มาตราคือ 269 -272 ที่ว่าด้วยเรื่อง ส.ว. ตามบทเฉพาะกาล โดย ส.ว.250 คน ถ้ายกเลิกไปก็หมายความว่าทั้งหมดนี้จะพ้นจากตำแหน่ง และกลับไปใช้วุฒิสภาตามระบบปกติของรัฐธรรมนูญที่มาจากสรรหาตามกลุ่มอาชีพ ซึ่งอำนาจของ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาลก็จะหมดไปด้วย กรณี 5 ปี ให้ ส.ว. ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี รวมถึงร่วมออกแบบกฎหมายปฏิรูปต่างๆ อำนาจนี้จะสิ้นสุดลงทันที และร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 เพื่อปรับวิธีการแก้ รัฐธรรมนูญ 2560 ให้ง่ายขึ้น คือใช้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา พร้อมกันนั้นก็เพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นั่นคือ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) แล้วให้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ

"ร่างทั้ง 3 ฉบับ สามารถเสนอได้ในสมัยประชุมนี้ โดยเฉพาะ 2 กรณีแรก ที่ไม่ต้องไปออกเสียงประชามติ เพราะเป็นการแก้ไขในหมวดว่าด้วยบทเฉพาะกาล ส่วนกรณีสุดท้าย ที่แก้วิธีการแก้และแก้ให้มี สสร. นั้น ต้องออกเสียงประชามติ โดย 2 เรื่องแรกให้ทำก่อน เพราะระหว่างเลือก สสร. อาจใช้เวลานาน แต่อย่างน้อย 2 ฉบับแรกถ้าผ่าน หมายความว่า ส.ว. ได้หายไปแล้ว บทบัญญัติคุ้มครองรัฐประหารได้หายไปแล้ว การเมืองกลับสู่ระบอบปกติ ซึ่งผมคิดว่าวิธีการแบบนี้จะเป็นการแสดงออกให้เห็นว่า สถาบันทางการเมืองในระบบทั้งหลายนั้น ได้แสดงความรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องนิสิตนักศึกษาที่ชุมนุมกันอยู่ทั่วประเทศ" ปิยบุตร กล่าว

ปิยบุตร กล่าวอีกว่า ทุกท่านทราบดีว่า การออกเสียงประชามติที่ผ่านมามีปัญหา ฝ่ายรณรงค์ไม่รับไม่มีโอกาสได้รณรงค์เต็มที่ หลายคนก็ถูกดำเนินคดี แต่หากยอมรับว่าผ่านประชามติแล้ว ในบทบัญญัติว่าด้วยการแก้รับธรรมนูญทั้งหมดก็อยู่ในรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ เรากำลังใช้วิธีการแก้ตามที่รัฐธรรมนูญซึ่งผ่านประชามติบอก ซึ่งใน 2 ฉบับแรกไม่ต้องทำประชามติ ตัวรัฐธรรมนูญ 2560 บอกไว้ว่าการแก้รัฐธรรมนูญที่ต้องไปจบที่การทำประชามติ เฉพาะเรื่องศาล เรื่องของหมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 และเรื่ององค์กรอิสระ รวมถึงเรื่องวิธีการแก้ แต่ในส่วนบทเฉพาะกาลไม่ได้เขียนไว้ ดังนั้น เรื่องนี้ทำได้ทันที และไม่น่าจะมีข้ออ้างใดๆ หลงเหลือ หากอ้างจะว่าคณะรัฐประหารจำเป็นต้องคุ้มกันกันอยู่ ก็มองว่าไม่จำเป็นแล้ว คุณสู่ระบบปกติแล้ว หรือหากจะอ้างว่าจำเป็นต้องใช้ ส.ว. 250 คนต่อไป ก็เห็นชัดเจนว่าท่านได้เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว และตอนนี้เสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรก็ทิ้งขาดไปแล้ว ดังนั้น ไม่มีความจำเป็นการมีอยู่ของ ส.ว.250 คน ซึ่งถ้าท่านใดอยากเป็นต่อ ก็ไปลงสมัครในระบบปกติ ในกลุ่มความหลากหลายวิชาชีพได้ ทั้งนี้ การคงไว้ของ ส.ว. 250 เหมือนเป็นหนามที่ทิ่้มแทงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นหนามที่ทิ่มแทงรัฐบาลเองด้วยซ้ำว่าคุณได้มาเพราะมี ส.ว. 250 คนคอยประคับประคอง

"เรามักบอกว่า นักการเมืองแก้รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ตัวเอง ครั้งนี้ หาก ส.ว. ขวางไม่ให้มีการแก้ก็ชัดเจนว่าเพื่อประโยชน์ตัว ส.ว.เอง สมมติร่างแก้ไขเข้าสู่การประชุมร่วมในการอภิปราย ส.ส. อภิปรายสนับสนุนให้มีการยกเลิก ส.ว. ขณะที่ ส.ว.อภิปรายสนับสนุนตัวเองให้อยู่ต่อ ลองคิดว่าภาพที่ออกมาจะเป็นอย่างไร ขณะที่เสียงพี่น้องประชาชนผู้ชุมนุมทั่วประเทศอยากให้ ส.ว.พ้นไป ดังนั้น ส.ว.ต้องพึงพิจารณาเรื่องนี้ ผมเข้าใจดีว่าหลายท่านมีความรู้ความสามารถ แต่ก็มีวิธีอื่นคือไปสมัครตามระบบปกติ ดังนั้น อยากให้ ส.ส.มาช่วยกัน ผมยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว เอาไปใช้ได้เลย เอาไปผลักดันได้เลย ยังมีเวลา 2 เดือนในสมัยประชุมนี้ เราสามารถพูดคุยกันเรื่องนี้ได้ ส.ส. ควรทำหน้าที่นี้ หรือถ้ารัฐบาลทำก็ยิ่งดี ยิ่งเข้าสู่การพิจารณาเร็วขึ้น" ปิยบุตร กล่าว

ปิยบุตร กล่าวทิ้งท้ายว่า การชุมนุมใดๆ ก็ตาม เกิดขึ้นก็เพราะว่าสถาบันการเมืองในระบบไม่ตอบสนองข้อเรียกร้อง และคล้ายๆ ว่าเขาประเมินว่าสถาบันทางการเมืองในรัฐธรรมนูญนี้ถึงทางตันแล้ว เลยออกมาเรียกร้อง ถ้าหากเราอยากดับไฟนี้ไม่ให้บานปลาย จำเป็นต้องมีการกระทำอะไรบางอย่างที่ตอบสนองข้อเรียกร้องบ้าง เพราะถ้านิ่งเฉยไม่ทำเลย หรือตั้งกรรมาธิการยื้อเวลาไปเรื่อยๆ จะทำให้ข้างนอกยิ่งเดือด ตนเห็นว่า วิธีการที่จะให้การชุมนุมบรรเทาเบาลง ไม่ใช่มาบอกว่าใครอยู่เบื้องหลัง ไม่ใช่มาบอกว่าให้ใครสั่งให้หยุดชุมนุม แต่วิธีการ คือ การแก้รัฐธรรมนูญ ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าอย่างน้อยรัฐบาล รัฐสภา ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ ส่วนที่มีคนบอกว่าให้ยุบสภาก่อนแก้รัฐธรรมนูญนั้น ตนเห็นว่า 2 เรื่องแรก เราทำได้เลย และถ้าทำเสร็จในเดือนกันยายน คือในสมัยประชุมนี้ การยุบสภาก็เกิดขึ้นได้เลย เพราะที่ผ่านมาหลายคนกังวลไม่อยากให้ยุบ เพราะยังมี ส.ว. 250 คนอยู่ แต่ถ้าเอาออกไปก่อน เงื่อนไขในการยุบสภาก็เปิดกว้างมากขึ้น

https://prachatai.com/journal/2020/07/88829

http://nanasara.org/forum/showthread.php?tid=10341

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  3

11 ความเห็น

 
akausa

หมัดฮุก 'ปิยบุตร' - ปิยบุตร แสงกนกกุล เสนอผ่าทางตัน ยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ โดย 2 ฉบับแรกไม่ต้องทำประชามติ

ฉบับที่ 1 ยกเลิกมาตรา 279 ที่คุ้มครองประกาศคำสั่ง คสช. เพื่อให้ร้องศาลโต้แย้งได้ว่าประกาศคำสั่ง คสช.อาจขัดรัฐธรรมนูญ

ฉบับที่ 2 ยกเลิกมาตรา 269-272 โละ 250 ส.ว.ในบทเฉพาะกาล ข้ามไปใช้ฉบับค้างคืน ส.ว.เลือกกันเอง 200 คน ตามมาตรา 107 แต่ไม่มีอำนาจเลือกนายกฯ

ฉบับที่ 3 จึงค่อยแก้มาตรา 256 หลักเกณฑ์วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้แก้ได้ง่ายขึ้น โดยใช้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา พร้อมกับให้เลือก ส.ส.ร.เข้ามา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ

ฉบับหลังสุดต้องทำประชามติ แต่ฉบับ 1 ฉบับ 2 ไม่ต้อง แก้ไขได้ทันที เสร็จแล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ คราวนี้ไม่ต้องมี 250 ส.ว.มาโหวตตู่อีก
เดี๋ยวนะ จริงหรือ ปิยบุตรศรีธนญชัยหรือเปล่า ไหนว่ารัฐธรรมนูญ 2560 แก้ยากหรือแก้แทบไม่ได้เลย จะโละทิ้ง 250 ส.ว.กันง่ายๆ อย่างนี้หรือ
พอกลับไปอ่านมาตรา 256 แล้วก็หัวร่อกลิ้ง ใช่จริงๆ แก้ได้ เป็นช่องโหว่ที่มีชัยไม่ได้บัญญัติไว้

มาตรา 256 (8) บังคับเฉพาะหมวด 1 หมวด 2 หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออํานาจของศาลหรือองค์กรอิสระ ต้องทำประชามติ

แต่มาตรา 269-272 มาตรา 279 อยู่ในบทเฉพาะกาล ไม่ได้บังคับว่าต้องทำประชามติ

แหงละ มาตรา 256(6) กรธ.มีชัยผูกเงื่อนตาย รัฐธรรมนูญข้าใครอย่าแตะ จะแก้ได้ต้องให้ ส.ส.ฝ่ายค้านเห็นชอบร้อยละ 20 ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ซึ่งก็คือ 84 คน จะหา ส.ว.ที่ไหนมายกมือโหวตตัวเองให้ตกเก้าอี้ ทั้งที่ใจหนาๆ โหวตตู่เป็นนายกฯ มาแล้ว

แต่อย่าลืมสิ นี่คือข้อเสนอขณะม็อบเยาวชนกำลังกดดัน ถ้ากระแสสังคมเอาด้วย ความขัดแย้งเข้าขั้นวิกฤต รัฐบาลทำท่าจะแย่ ก็เป็นโอกาสผ่าทางตัน

รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนมาไม่ให้แก้ได้ ต้องบ้านเมืองจะฉิบหายเท่านั้น ต้องถูกสถานการณ์บีบคั้น ถึงจะยอมคลายอำนาจ

ในด้านกลับ ข้อเสนอปิยบุตร ก็คือการทำข้อเสนอของม็อบ “แก้รัฐธรรมนูญ ยุบสภา” ให้เป็นรูปธรรม ให้เห็นว่าทำได้จริง จากที่ก่อนหน้านี้ยังงงๆ กันอยู่ว่าจะแก้อย่างไร

นับจากนี้ ม็อบก็จะมีเป้า มีพลัง มีข้อเรียกร้องที่ชัดเจนทางกฎหมาย เลิกมาตรา 269-272 เลิกมาตรา 279 เลิก 250 ส.ว. ยุบสภา เลือกตั้งใหม่ แก้มาตรา 256 เลือก ส.ส.ร.ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ เหมือนรัฐธรรมนูญประชาชน 2540

พรรค พปชร. ทนายวันชัย ทนายเสรี ฯลฯ คงแค้นเคืองว่า ไหมล่ะ ม็อบมีคณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลอยู่เบื้องหลัง แต่ข้อสำคัญคือสังคมจะเอาด้วยไหมกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างนี้ ที่ตัดประเด็น “เอาเปรียบ” แล้วยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่

ซึ่งไม่ได้ตัดโอกาสของประยุทธ์ ของพรรคพลังประชารัฐ ยังได้เปรียบด้วยกลไกอำนาจรัฐ องค์กรอิสระ การสร้างผลงานในฐานะรัฐบาล เอาชนะให้ได้แล้วรวมเสียง ส.ส.ให้เกินครึ่ง ก็เป็นนายกฯได้อย่างสง่างาม โดยไม่ต้องถูกประณามว่าตั้ง 250 ส.ว.มาโหวตให้ตัวเอง

ข้อเสนอปิยบุตร ยังประนีประนอมอยู่เยอะด้วยซ้ำ เช่นยอมใช้ ส.ว.ฉบับค้างคืน ระบบเลือกกันเอง “เงียบที่สุดในโลก” แม้แน่ละ จะตามมาด้วยการเลือก ส.ส.ร.ยกร่างใหม่ แต่เวที ส.ส.ร.ก็ไม่มีใครผูกขาด ไม่ใช่ฝ่ายค้านสามารถควบคุมได้ ภายใต้ฐานเสียงก้ำกึ่ง ขึ้นอยู่ที่กระแสสังคมจะเอาอย่างไร จะเป็นเวทีถกกันใหม่อย่างกว้างขวาง เพื่อหาฉันทามติ นำประเทศไปข้างหน้าอย่างปรองดอง

มีคำถามว่าทำไม ปิยบุตรไม่เสนอแก้ระบบเลือกตั้ง ก็ไม่จำเป็นต้องเสนอเอง เดี๋ยวถ้ามีแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฝ่ายรัฐบาลเองก็อาจเสนอ เพราะระบบบัตรใบเดียว ต่างเขตต่างเบอร์ สูตรคำนวณเศษมนุษย์ เป็นปัญหากับพรรคใหญ่ทุกพรรค แม้กระทั่ง กกต.ก็คงเข็ด ไม่อยากคำนวณปัดเศษให้ชาวบ้านรุมด่าอีก

โดยภาพรวมนี่คือทางออกที่ทุกฝ่ายควรจะยอมรับได้ที่สุดแล้ว ยกเว้น ส.ว.ตู่ตั้ง 250 คน แต่เพราะระบอบอำนาจนี้ ยอมถอยไม่ได้แม้แต่นิดเดียว จึงมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธการแก้ไข ไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของนักเรียนนักศึกษา ที่จะตามมาด้วยประชาชน ในสถานการณ์ที่เสื่อมถอยไปหมดทั้งเศรษฐกิจ สังคม ความยุติธรรม

โธ่เอ๋ย อดีตกรรมาธิการที่แก้ตัวเป็นคุ้งเป็นแคว คดีเฟอร์รารี่พุ่งชน ยังได้เป็น 250 ส.ว. คนเหลานี้จะเอาอะไรมาปกป้องผลประโยชน์ตัวเอง

“ถ้า 2 ฉบับแรกผ่าน หมายความว่า ส.ว. ได้หายไปแล้ว บทบัญญัติคุ้มครองรัฐประหารก็ได้หายไปแล้ว การเมืองกลับสู่ระบอบปกติ ซึ่งผมคิดว่าวิธีการแบบนี้จะเป็นการแสดงออกให้เห็นว่า สถาบันทางการเมืองในระบบทั้งหลายนั้นได้แสดงความรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องนิสิตนักศึกษาที่ชุมนุมกันอยู่ทั่วประเทศ”

นี่คือข้อเสนอที่นุ่มนวล แต่อำนาจที่แข็งขืน จะทำให้กลายเป็นหมัดฮุกทรงพลัง

ใบตองแห้ง - หมัดฮุก 'ปิยบุตร'

https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/news_4612960

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  2
 
markpakma

เรื่องทั้งหมดมันเกิดเพราะมีเหื้ยอยากเป็นผู้นำทางลัด ...ก็แค่นั้นเอง
ไล่เหื้ยได้ก็แก้ทุกอย่างได้เหมือนกัน
วิธีในสภาอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมกับสถานะการปัจจุบันที่มันใช้เวลามากไป
และตัวกวนตีนก็เยอะเกินไป... อาจไม่ได้ประชาธิปไตยของประชาชนกลับมา
โดยเฉพาะ สสร.ที่จะต้องมีปัญหากันอีกมากมาย..
โดยส่วนตัวถือว่ารธน.40 เป็นของประชาชนอยู่แล้ว ไม่ต้องไปร่างอะไรใหม่
แค่ประกาศนำมันกลับมาหลังการไล่เหื้ย

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  2
 
akausa

จัดการตามข้อ1-2ได้...ส.ว. ก็กระเด็นแระ...

ใช้ข้อ 3 ต้องใช้เวลาหน่อย..เพื่อรธน.ฉบับประชาชนที่แท้จริงที่ไม่มีคราบเผด็จการหลงเหลือและทหารต้องกลับเข้ากรมกอง

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  2
 
619

การเรียกร้องครั้งนี้ข้อเดียวเท่านั้นครับที่ผมต้องการคือ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เรื่องอื่นผมไม่สนใจครับตามที่นักเรียนนักศึกษาเรียกร้อง 3 ข้อแต่ผมเอาเพียงข้อเดียวครับไอ้ตู่จะออกหรือไม่ออกจะยุบสภาหรือไม่ยุบสภาก็ตามใจมันแต่ รธน.โจรปี 60 ไม่เอาครับฉีกมันทิ้งไปแล้วเขียนขึ้นมาใหม่เป็นฉบับประชาชนเหมือน ปี.2540 ครับ

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  2
 
akausa

ก็ต้องหนุนพลังนักศึกษา....จนถึงที่สุด...

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  2
 
3 ส

ไม่เอาสว.สวะไม่เอา ...

อ้วก

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  2
 
akausa

ก็ไม่มีใครเอามันหรอกครับนอกจากเผด็จการ

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  2
 
big60

ปัญหาก็คือ พวกเขาไม่อยากได้การผ่าทางตัน ถ้าอยากได้ ก็คงเอาไปนานแล้ว ที่ผ่านมา ก็มีคนเสนอการผ่าทางตันที่ดีให้เลือกมากมาย พวกเขาไม่สนใจด้วยซ้ำ เพราะผ่าแล้วยังไงเขาก็อยู่ไม่ได้

...

พวกเขาชอบที่จะอยู่บนทางตันแบบนี้ เพราะพวกเขาหาช่องหลบรอดอยู่ได้แบบสบายๆ ประชาชนจะอดตาย ไม่ได้อยู่ในความคิดพวกเขา ตายก็ตายไป พวกเขาสุขสบายก็พอ มันจึงผ่าไม่ได้สักที

...

แต่ฝ่ายประชาชนเองก็ยอมตาย เพื่อให้พวกเขาอยู่สุขสบายไม่ได้หรอก ยังมีภาระลูกหลานครอบครัว ที่จะต้องผลักดันให้มีชีวิตอยู่รอดให้ได้ มันจึงกลายเป็นถึงปลายทาง ยังไงก็ต้องเสียเลือดเนื้อ

...

ฝ่ายหนึ่งดิ้นรนหนีความอดตาย ฝ่ายหนึ่งยอมสละชีวิตเพื่อรักษาความสุขสบายเอาไว้ ความบรรลัยจึงรออยู่ข้างหน้า อย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ เขามีปืน ยิงจริง และตายจริง เสมอมา

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  2
 
akausa

ส่วนหนึ่งของความเห็นจากเฟส....

อาข่า ยูเอสเอ สนับสนุนประชาธิปไตยและความเท่าเทียมกันทางสังคม

Political Organization
56,407 People Reached

4,086 Engagements

121 Comments316 Shares

Prakai Imjai เลื่อมใสๆ คนดี คนเก่งค่ะ
วนิดา จินา อาจารณ์ปิยบุตรเก่งมากรักอาจาณร์ขอไห้กำลังใจทา่นทำงานตลอดไป
นาย ประชาชน ราษฎรเต็มขั้น สมกับที่เป็นอาจารย์นักกฎหมายจากฝรั่งเศสจริงๆครับอาจารย์!
สันติชัย แสงอรุณ อยู่ที่พวกคุมคะแนนมันจะเห็นแก่อำนาจหรือความสงบ
Ck Klinchan ร่างได้ก็ต้องแก้ได้ จะบัญญัติไว้หรือไม่บัญญัติไว้ เชื่อว่าแก้ไขได้หมดขึ้นอยู่กับคำสั่งหัวหน้าคสช ลูกกระทิงแดงยังรอดได้อะไรย่อมเกิดขึ้นได้ทั้งหมด
Sy Smile สมแล้วที่เป็นอาจารย์กฎหมายฝ่ายประชาธิปไตยถึงเวลาที่รัฐควรคืนประชาธิปไตยให้ปวงชนชาวไทยโดยดีจะได้ไม่เสียเลือดเสียเนื้อคนไทยด้วยกัน โดยส่วนตัวเชื่อว่าทุกคนรักเมืองไทยค่ะ
Justjetpannat ขอชื่นชมแนวคิดที่มีหลักการเหตุผล และทำได้จริงหากไม่มีมิจฉาทิฏฐิ ครอบงำ
ท่านผู้มีอำนาจในรัฐ ควรสำเหนียกครับ
กรองกาญจน์ ยอดดำเนิน ขอให้ทำสำเร็จค่ะไอ้พวกน่าด้านมันคงไม่ยอมง่ายๆสู้ๆค่ะเพื่อคนไทย
Kook Kai Kook Kai เย้ๆๆ..
เหวอ ต่ายเทศ ขอไห้เป็ นจริงมีเถอะ รอโอกาสนี้มานานแล้ว
Tawil Pengpis ชาวบ้านครับ จดจำกันไว้ ! อาจารย์ ปิยะบุตร เป็นนักกฏหมาย "มหาชน"มีจิตวิญญาน ประชาธิปไตยโดยแท้ จึงควรเชื่อถือได้โดยสนิทใจ !!
รังสรรค์ พันธ์มะโน สวแก่แล้วครับจะหาทางแดกอย่างไรได้อีก
Maj Winai Upatcha ถ้าทำได้ให้รีบๆ ทำเถอะอย่าไปสนใจมัน (สว.บอกห้ามแตะต้องพวกมัน)
Suphap Streng ถ้าทำใด้ผ่าทางตันแน่นอนค่ะ จะใด้ไม่ต้องเกิดความรุนแรงค่ะ
Wisit Karmnerd ในที่สุดก็มีทางออกสวยงาม
เหลือเพียงจะใช้ทางออกนี้ไหม และเมื่อไร
ด่วนที่สุด คือดีที่สุดไหม
Songsak Titrassamee สมกับเป็นนักกฎหมายครับ ถ้าตั้งใจจะปฏิรูปจริงใจก็แก้ซะครับ
Wava Shih Tzu มันต้องแถอีก ขอให้ฟันฝ่าไปให้ได้น่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ
สัน ปะลาวัน ยอดเยี่ยมจริงๆคับ
พรเทพ บุญช่วยเหลือ ใหนอาจารย์สำแดงฝีมือให้เห็นด้วยการพูดการอภิปลายอาจารย์คือไอดอลของผมด้วย
วีระ เค้าโนนกอก โดรแรงกดดันลุงตูจึงยอม
คุณชาย สุธี อุ่นดวง พวกตาแก่ๆดิ้นตายสุดชีวิตเลยนั่งกินนอนกินสบายๆใครจะยอมมาให้ล้มง่ายๆว่ะ
Tong Tup เยี่ยมๆๆ
กนกภรณ์ พยัคฆพงษ์ อามะภันเต
ยัง กุนอก สมกับที่เป็นรองศาสคราจารย์ทางกฎหมายจริงๆครับ
ขอชื่นชมครับ
สรวิศ ตีบจันทร์ เห็นด้วยเลยครับ สุดยอด
Nawarat Chanchareon จัดไปครับ
PC KT เยี่ยมมาก ครับ
อาดือนัน แบเลาะ สุดยอดเลยท่าน
Bunjong Khururattanakorn สุดยอดสู้ๆๆเดินหน้าต่อครับ
Udom Sanguannam สุดยอด
Belove Na Bangsai เรารักและเลือกคนไม่ผิดจริงๆ
Sudchada Noinumthaing สว.จะยอมรึ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1
 
Chuu

ไม่ต้องแก้หรอกครับ.....เผามันทิ้งแม่งเลย

ทหารทรราชฉีก  รธน.ปชต

ทหารร่าง รธน.โจรมาให้ใช้

" แต่เราต้องมาแก้ รธน.โจร "

ตรรกะ....มันก็ผิดอยู่แล้ว.

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
caht

ไอ้ป้อม ไอ้ตู่ มันไม่เอาอยู่แล้ว
เพราะมันจะไม่มีทางได้เป็น นายก รองนายก แบบจัดตั้งนะซื
ไอ้สารเลว 3 ทรราชย์ ที่ทำกับชาติอย่างนี้ เพื่อผลประโยชน์ของพวกมัน

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  2