ประกาศแล้ว! กฎหมายโอน1.1หมื่นล้านจากหน่วยงานต่างๆ มาเป็นงบกลาง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

วันนี้ (๑๗ พ.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายละเอียดระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น บางรายการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(คลิกที่นี่)

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เป็นบางรายการ ไปตั้งไว้ เป็นงบประมาณรายจ่ายสําหรับงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น และโดยที่การโอน งบประมาณรายจ่ายต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มี ๖ มาตรา  จำนวน ๑๑,๘๖๖,๕๑๒,๓๐๐ บาท

 

https://www.matichon.co.th/news/561176

 


7ความคิดเห็น
 • akausa

  18 พ.ค. 2017 - 23:04

  อะไรกำลังเกิดขึ้นกับประเทศของเรา : อาการแบบนี้เป็นหมอก็ต้องบอกว่าอาการหนัก..

  เอาข่าวมาให้อ่านกัน....อ่านแล้วก็ใช้ปัญญาตรองเอาว่าอะไรมันกำลังเกิดขึ้นในประเทศของเรา..

  ก็อยากให้รับรู้ไว้...ไม่จำเป็นต้องวิพากษ์วิจารณ์อะไร...ถ้าไม่อยากเดือดร้อนไปกว่าที่เป็นอยู่...

  ป.ล. ผมได้เขาข่าวอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันมาให้อ่านประเทืองปัญญา..

  เชิญอ่านครับ :

  ประกาศแล้ว! กฎหมายโอน1.1หมื่นล้านจากหน่วยงานต่างๆ มาเป็นงบกลาง

  วันนี้ (๑๗ พ.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายละเอียดระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น บางรายการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

  See more at….
  http://nanasara.org/forum/showthread.php?tid=6823

 • somanyl

  19 พ.ค. 2017 - 14:42

  ตานี้ก็เพลินไปเลย

  จะได้ซื้อเรือดำน้ำ ยกฝู่งซะที


Loading...