นามนี้คือจาตุรนต์ (ผู้เป็นเจ้าแห่งโลกา)

นามนี้คือจาตุรนต์ (ผู้เป็นเจ้าแห่งโลกา)