ด่วน!!! ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 4 ข้อ ห้ามขุมนุม ห้ามเสนอข่าว - เดินทาง ฯ - อีก 15 นาที ออกอากาศ

ด่วน!!! ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 4 ข้อ ห้ามขุมนุม ห้ามเสนอข่าว - เดินทาง ฯ - อีก 15 นาที ออกอากาศ

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_5114087

ด่วน! ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 4 ข้อ ห้ามชุมนุม-ห้ามเสนอข่าว-เดินทาง

15 ต.ค. 2563 - 06:12 น.
 
 
 

เมื่อวันที่ 15 ..63 มีประกาศในราชฃราชกิจจานุเบกษา เรื่องข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. ๒๕๔๘

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ..2563 นั้น เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนี้ยุติลงได้โดยเร็วและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา และมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรี ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรืมั่วสุมกัน ที่ใด ตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป หรือกระทำการใด อันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

ข้อ ห้ามเสนอข่าว จำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด รวมตลอดทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บรรดาที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรืความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในทั่วราชอาณาจักร

ข้อ ห้ามใช้เส้นทางคมนาคม หรือยานพาหนะ หรือให้ใช้เส้นทางคมนาคม หรือยานพาหนะโดยมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกำหนด

ข้อ ห้ามใช้ เข้าไป หรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่ใด และให้ออกจากอาคาร หรือสถานที่ใด ทั้งนี้ ตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกำหนด

 

ข้อ ในการดำเนินการตามข้อ ถึงข้อ หัวหน้าผู้รับผิดชอบจะกำหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควรเพื่อมีให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุก็ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ วันที่ ๑๕ ตุลาคม .. ๒๕๖๓

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0

4 ความเห็น

 
619

ไม่แปลกครับที่มีการสลายการชุมนุมผมก็คิดไว้แล้วว่าต้องเกิดเพราะหลายๆปัจจัยครับการทำลายล้างที่เร็วและรุนแรงคือ Flash Mob ครับไม่ใช่ม๊อบค้างคืน

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

 ไอ้เผด็จการตูบ

อ้วก

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2946236628811414&id=10000275...

Facebook logo

 ไปที่หน้าหลัก

 Pavin Chachavalpongpun

ออกอากาศอีก 15 นาทีค่ะ

 

LIVE - Al Jazeera English
aljazeera.com

2 ชม. ·

สาธารณะ

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
เล็กโทรนิคส์

ห้ามใช้รถนี้

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0