ช็อค แก้รธน ตัดอำนาจเปรม

สนช ประชุม 13 มค. สามวาระรวดแก้ รธน ชั่วคราว สารัตถะคือ กรณีพระเจ้าแผ่นดินเสด็จต่างประเทศ ไม่ให้มีผู้สำเร็จโดยประธานองคมนตรีเป็นอัตโนมัติต้องโปรดเกล้าตั้งหรือจะไม่ตั้งก็ได้

มติชน

ข่าวลือที่ได้ยินมากลายเป็นจริง.  อ้า อนิจจา รธน ประชามติแก้กันยังไง ไม่มีเขียนไว้.  หากแก้ ต้องประชามติอีกไหม.  แต่ช่างเหอะที่แน่ๆ. บทบาทของพลเอกเปรมจะเปลี่ยนไปจากการแก้ รธน วันที่ 13 นี้แน่นอน หากผ่านนะ

 


31ความคิดเห็น
 • Prem

  10 ม.ค. 2017 - 21:03

  ....ทำตามคำสั่ง.....????......ไอ้ตูด คงเป็นแค่หมาหงอย(ก้อผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนี่ครับ)....ซะละมั้ง?....คราวนี้

 • niomekha

  10 ม.ค. 2017 - 21:03

  มั่วเลย
  เค้าแก้หมวดลงนามมั๊ง

 • prakobna

  11 ม.ค. 2017 - 09:45

  มั่วนิ่ม. ม้้ง

 • เสรีชนประชาไท

  10 ม.ค. 2017 - 21:09

   

  สนช.นัดประชุมแก้รธน.ชั่วคราว 3 วาระรวด ศุกร์ 13 ม.ค. นี้ เผยเล็งแก้ 4 มาตรา

  สนช.


  เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 10 มกราคม ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) แถลงภายหลังการประชุมว่า สืบเนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้มีหนังสือถึงนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.ว่า ที่ประชุมครม.ร่วมกับคสช. ได้มีมติเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่..( พ.ศ…) เป็นเรื่องด่วน ในวันเดียวกันนั้น สนช.ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมวิป สนช. และเห็นว่า ขั้นตอนของสนช.ที่จะใช้เวลาในการพิจารณามีความจำเป็นที่จะใช้ความรวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การประกาศใช้ร่าง รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ผ่านประชามติ อันจะส่งผลต่อการดำเนินการตามโรดแม็พที่รัฐบาลได้วางไว้ ดังนั้นวิปสนช.จึงมีมติให้บรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม สนช. ในวันศุกร์ที่ 13 ม.ค. เป็นเรื่องด่วน และเนื่องจาก สนช.จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันนี้ แต่จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ เว้นแต่ จะได้รับความเห็นชอบจาก คสช.และครม. ที่ประชุม วิปสนช.จึงเห็นสมควรให้พิจารณา 3 วาระรวด โดยใช้คณะกรรมาธิการเต็มสภา ซึ่งได้แจ้งให้ ครม. และคสช. ที่มีอำนาจเต็มมาชี้แจงสาระสำคัญและรายละเอียดของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันดังกล่าว โดยทราบว่านายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ชี้แจง

  นพ.เจตน์ กล่าวอีกว่า สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมีสาระสำคัญ 2 ประเด็น คือ เกี่ยวกับเรื่องผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และระยะเวลาในการทูลเกล้าทูลกระหม่อม และพระราชทานรัฐธรรมนูญกลับคืนมา ทั้งนี้ในวันที่ 11 มกราคมนี้ คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเสนอแนะ และรวบรวมความเห็น เพื่อจัดทำร่างรัฐะรรมนูญที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่หนึ่ง เป็นประธาน ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก่อนเข้าสู่ที่ประชุมสนช.

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายพรเพชร ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่าจะมาแถลงด้วยตัวเองหลังการประชุมวิปสนช. แต่ก็ยกเลิกโดยมอบหมายให้โฆษกวิปสนช.มาแถลงแทน

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่…) พุทธศักราช….. ที่ส่งให้สนช.พิจารณาแก้ไข 3 วาระรวด ในวันที่ 13 ม.ค.60 มีทั้งหมด 4 มาตรา ประกอบด้วยมาตรา 1 รัฐธรรมนูญฉบับนี้เรียกว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พุทธศักราช….” มาตรา 2 รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสามของมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 “ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง”

  มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคสิบเอ็ดของมาตรา 39/1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

  “เมื่อนายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตามวรรคเก้าประกอบกับวรรคสิบแล้ว หากมีกรณีที่พระมหากษัตริย์พระราชทานข้อสังเกตว่าสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดภายในเก้าสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญนั้นคืนมา เพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะประเด็นตามข้อสังเกตนั้น และแก้ไขเพิ่มเติมคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกัน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานคืนมาตามที่ขอ เมื่อนายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ โดยให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชทานคืนมาหรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันที่นายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วมิได้พระราชทานคืนมาให้ร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นอันตกไป” ลงชื่อ ผู้รับสนองพระราชโองการ นายกรัฐมนตรี

 • songvit

  10 ม.ค. 2017 - 21:11

  เขาจะแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวก่อน...

 • เสรีชนประชาไท

  10 ม.ค. 2017 - 21:13

  ใช่คุณทรงวิท

  แต่ฉบับประชามติก้อจะแก้แนวนี้แต่ปัญหาคือแก้ได้หรือ. ประชาชนลงประชามติแล้ว นี่คือข้อกฎหมาย

   

 • niomekha

  10 ม.ค. 2017 - 21:32

  ประยุทธตอบไปแล้ว
  ในหนังสือพิมพ์
  หาอ่านเองแล้วกัน

 • 619

  12 ม.ค. 2017 - 12:31

  คุณแน่ใจเหรอประชามติที่ ปชช.ลงไปแล้วไม่ได้มีการโกง 

 • niomekha

  10 ม.ค. 2017 - 21:35

  คงต้องทำใจ
  ท้ายสุด
  ระบบทุกระบบ
  มันก็ต้องมีดุลอำนาจ
  ด้วยการคานอำนาจ
  ดีนะ
  ที่ทุกอย่างลงลำดับได้ดี
  รองานใหญ่สองงานเสร็จ
  ก็เข้าโหมดการเมือง
  ดีออก

 • PM007

  13 ม.ค. 2017 - 08:46

  พวกโลกสีชมพู หรือสีฟ้า อะไรพวกนี้นะ พวกโลกสวย หัวเราะ 

 • 3 ส

  11 ม.ค. 2017 - 05:09

  ไอ่อำมาตย์ตุ๊ดหัวเราะ

 • niomekha

  11 ม.ค. 2017 - 06:25

  ตื่นเช้าเลยนะ

 • meo-33

  11 ม.ค. 2017 - 09:30

  ตื่นมาหาพ่อหยังเช้า

 • speaker

  11 ม.ค. 2017 - 06:55

  เขาแก้เพื่อแก้....ของจริงยังไม่ได้แก้ 

  แก้ชั่วคราวก่อน  แค่นั้น..

 • manci

  11 ม.ค. 2017 - 06:58

  ถึงทางตันละซี กระสันอยากมีอำนาจ คิดจะเขียนจะทำอย่างไรก้ได้

   ไม่เห็นหัวประชาชน แม้แต่พระมหากษุตริยฺ์  จากนี้ต่อไป ความ

   น่าเชื่อถือของ สภาก็ดี  รัฐบาลก้ดี หมดไปโดย นเชิง

  จริง ๆต้องลาออกทั้งหมดนั่นแหละ

 • ชญานุช

  11 ม.ค. 2017 - 08:40

  สะท้อนความจริงอย่างหนึ่งในเรื่องนี้

  คือ แม้แต่คนๆเดียวยังค้นพบข้อบกพร่องใน รธน

  แล้วสำหรับคนทั้งประเทศ มันจะไม่มีข้อบกพร่องเลยหรือ

  หากไม่ช่วยกันดู

 • Jking

  11 ม.ค. 2017 - 09:11

  กำลังปรับเข้าสู่โหมดรัฐธรรมนูญ 2540

 • ผักหวานป่า

  11 ม.ค. 2017 - 09:19

  สาธุ...ขอให้เป็นจริง

  ถนนสาย รธน.เส้นนี้มันคดเคี้ยว เลี้ยวลดดีแท้ๆ 

  ไปๆ มาๆ อาจมาอยู่จุดที่เคยอยู่เดิม ก็อาจเป็นได้ ฟันหลอ

 • อินทรีย์

  11 ม.ค. 2017 - 09:34

  ที่จริง กรณีเสด็จต่างประเทศ ก็ควรตัดผู้สำเร็จราชการออกไปได้
  ถึงแม้จะเสด็จนานๆ แต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว
  ข้อมูลข่าวสารการสื่อสาร แค่เป็นวินาทีก็สือสารกันได้
  กษัตริย์อยู่ที่ไหนก็สามารถทำหน้าที่ได้อยู่แล้ว

 • มังกือ

  11 ม.ค. 2017 - 10:05

  แล้วข่าวลือก้อเป็นจริง

 • payai97

  11 ม.ค. 2017 - 10:12

  แก้ไขฉบับชั่วคราวปี 57 ก่อน..เพื่อนำมาตราที่แก้ไข

  สามารถนำไปใช้อ้าง..ในการแก้ฉบับร่างของมีชัย

  จะได้ไม่ขัดกับผลประชามติ..ที่ออกมาก่อนหน้า

  เราเข้าใจแบบนี้..ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกรึเปล่า

 • Bugbunny

  11 ม.ค. 2017 - 12:32

  ตอนนี้แก๊งค์ทหารขยะหนุ่ม ๆ กำลังพยายามซุบซิบอ้างเรื่องผ่านประชามติแล้ว

  แต่สิ่งที่ไอ้พวกนี้ สายสลิ่ม และสาย กปปส.มันไม่ยอมพูดถึงกันก็คือ

  รัฐธรรมนูญฉบับ 2550 มันก็ผ่านประชามติมาแล้วเหมือนกัน

  แต่แก๊งค์ทหารขยะและพวกที่อยู่เบื้องหลังรัฐประหารก็สุุมหัวกันฉีกทิ้งมาแล้ว

  ดังนั้น ไม่มีสิทธิมาอ้างเรื่องประชามติด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น ขอบอกไว้ตรงนี้เลย

 • payai97

  12 ม.ค. 2017 - 12:11

  ปิ๊ง!  ชัดเจน    ยกโป้ง  ถูกต้องใช่เลย

  นอกจากไม่ให้แก้ไขรายมาตราแล้ว..ยังรุมทึ้งฉีกทิ้งกันเอง

  คนพวกนั้นพูดอะไร..ไม่เคยพ้นตัวเองแม้แต่เรื่องเดียว

  มันทั้งย้อนแย้ง..แถมขว้างงูไม่พ้นคอตัวเองอีกด้วย

   

 • tongtata

  11 ม.ค. 2017 - 12:44

  พวกเสือที่ถูกจับมารวมอยู่ในกรงเดียวกัน

  ก็กลายเป็นแมว!! . . คารวะ

   

  และเสือนอกกรง ก็กลายเป็นแมวนำสาร!! . . คารวะ

  ไม่ก็เป็นสะพานนำสาร!! . . ขำ

   

 • 619

  11 ม.ค. 2017 - 13:24

  แล้วทำไมต้องใช้ 2 กระทู้ละติดปัญหาอะไร ทำไมไม่รวมเป็นทู้เดียว

 • akausa

  13 ม.ค. 2017 - 22:08

  Thailand approves changes to constitution on king powers

  By Associated Press January 13

  BANGKOK — Thailand’s military-ruled legislature on Friday approved constitutional changes desired by the newly enthroned king that would reserve more powers for him.
  One change made by the National Legislative Assembly allows King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun to decide whether or not to appoint a regent when he travels outside the country. Vajiralongkorn traveled frequently to Germany, where he maintains a residence, before becoming king in December.

  The constitution previously stated that if no regent was appointed, the head of the Privy Council — the king’s advisory body — would become regent. The amendment effectively keeps royal power in the hands of the king or a trusted confidante when he is abroad.

  A second amendment makes it easier to implement the king’s desired changes in a new constitution that was approved in a referendum last August. The government says the changes solely concern royal powers. Vajiralongkorn’s approval is needed for the new constitution to be implemented.

  Friday’s changes were made to an interim constitution enacted in 2014 after the military ousted an elected government in a coup d’etat. It is unclear why Vajiralongkorn is seeking changes in the new constitution, but it suggests that he has not yet settled his relationship with the military.

  Vajiralongkorn took the throne on Dec. 2 following the death of his father King Bhumibol Adulyadej on Oct. 13. Privy Council head Prem Tinisulanonda, a former army chief and prime minister who was a close adviser to Bhumibol, served as regent during the month before Vajiralongkorn succeeded his father.

  Until Prime Minister Prayuth Chan-ocha announced earlier this week that the king desired some changes, there was concern that the new constitution might have to be totally scrapped, because it was uncertain that the king would approve it by a Feb. 6 deadline. The deadline is extended under the new rules, which call for experts to write the new amendments, which will then be reviewed by the king.

  The changes raise anew the possibility that the government will not meet its avowed deadline to hold a general election by the end of this year. It has already let several previously declared deadlines slip.

  Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

  https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/thailand-approves-chan...

 • akausa

  13 ม.ค. 2017 - 22:10

  Thai parliament approves king's constitutional changes request, likely delaying elections

  Reuters 7 hours ago 

   

  Reuters 7 hours ago 

  [Image: 2017-01-13T064953Z_1007000001_LYNXMPED0C...TUTION.JPG]

  A woman walks past a portrait of Thailand's King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun at a department store in central Bangkok, Thailand January 13, 2017. REUTERS/Athit Perawongmetha

  BANGKOK (Reuters) - Thailand's military-backed parliament voted overwhelmingly on Friday to make amendments to the constitution as suggested by the new king's office, a move likely to delay a general election scheduled for the end of the year.

  The military-backed constitution is a key part of the junta's plans to hold an election to return Thailand to democratic rule following a 2014 coup.

  The draft constitution was approved in a referendum last year and has been awaiting endorsement by King Maha Vajiralongkorn, who took the throne in December after the death of his father, King Bhumibol Adulyadej, who commanded immense respect from Thais during his 70-year reign.

  Promulgation of the charter, which was forwarded to the palace for royal endorsement in November, was expected in early February.

  Prime Minister Prayuth Chan-ocha on Tuesday said that the office of King Vajiralongkorn had asked for several changes to clauses related to royal power in the draft constitution, a rare intervention by a sitting Thai monarch.

  In order to make those changes, the National Legislative Assembly has to first amend the interim constitution.

  Of 231 assembly members, 228 voted in favor of the changes on Friday with three members abstaining, according to a televised session of the vote.

  The assembly also made changes that allowed the king to travel overseas without having to appoint a regent to rule in his stead.

  King Vajiralongkorn traveled frequently while he was crown prince and has spent a significant amount of his adult life abroad, mostly in Germany where he has a home.

  Somjet Boonthanom, a member of parliament, said it was likely that elections would now take place next year.

  "The election will take place 15 months after the constitution is endorsed," Somjet told Reuters.

  The government must first make the requested amendments. The king then has 90 days to approve the amended charter, Somjet said.

  "According to the steps, the election should happen early to mid-2018," he said.

  Both the junta and the Royal Household Bureau declined to comment on why the changes were requested by the king.

  (Reporting by Bangkok Bureau; Editing by Amy Sawitta Lefevre and Nick Macfie)

   

  https://www.yahoo.com/news/thai-parliament-approves-kings-constitutional-changes-request-likely-061731627.html


Loading...