ชื่อแรกที่เรียกได้เต็มปาก.

ชื่อแรกที่เรียกได้เต็มปาก.

ชื่อแรกที่เรียกได้เต็มปาก.

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1331383

คนยี่ห้อประชาธิปัตย์ต่างหาก เขาเล่นกันโหดลึก อำมหิตของจริง.

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1331881

******************************

*********************************

**************************************

"พรรคชาวพุทธ"อุบัติแล้ว ชูธงปกป้อง"พุทธศาสนา"

สัปดาห์นี้พามาส่องดูนโยบาย “พรรคแผ่นดินธรรม” ชูธง!!...ปกป้องพุทธศาสนา อาสาเป็นตัวแทนชาวพุทธ “คืนวิถีไทย วิถีพุทธ” หวังความรองดองคืนสู่สังคมไทย

พุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.

สัปดาห์นี้ตั้งใจจะเขียนเล่าเรื่องการเดินทาง ไปแจกของที่รัฐมอญประเทศพม่า ที่พบเห็นก็คือ บทบาทของ “พระสงฆ์มอญ” ในพม่า ปัจจุบันไม่ต่างกับบทบาทของ “พระสงฆ์ไทย” ในอดีตมากนัก การทำงานหน้าที่ร่วมพัฒนาประเทศ คือ เป็นแกนนำพัฒนาและอบรมสั่งสอนประชาชน ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในหมู่บ้านตนเอง รวมทั้งเชื่อมโยงกับภาครัฐและบุคคลภายนอก

โดยบทบาทเหล่านี้คณะสงฆ์ไทยในอดีต เคยทำมาแล้วทั้งสิ้น ปัจจุบันภาครัฐได้เข้ามาทำหน้าที่แทนและบางบทบาทภาครัฐก็ได้เข้ามาควบคุมไปด้วยในตัว แต่ขอติดหนี้เรื่องนี้เอาไว้ก่อน หากมีโอกาสจะมาเล่าสู่กันฟัง

เมื่อกลับมาที่ไทย มีเพื่อนๆ ส่งรายชื่อกรรมการบริหาร “พรรคแผ่นดินธรรม” มาให้พิจารณา ก็เป็นไปอย่างที่คาดคิดเอาไว้ว่า พรรคแผ่นดินธรรมก็คือ กลุ่มคนของสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย ที่ขับเคลื่อนเรื่องพระพุทธศาสนามาต่อเนื่อง เป็นกระบอกเสียงให้ชาวพุทธในการค้ดค้านปกป้องพระพุทธศาสนามาหลายปี

กลุ่มคนส่วนใหญ่ก็คือ “คนวัด” โดยรวบรวม DNA เลือดแท้ของชาวพุทธ ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดก็มาจากผ้าเหลือง โดยผ่านการบวชเรียนจากสถาบันหลักมหาลัยสงฆ์คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) รวมถึงคนวัดที่รักและหวงแหนพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนั้นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคแผ่นดินธรรมกลุ่มนี้ จึงเข้าใจพระพุทธศาสนาและภัยพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี “พรรคแผ่นดินธรรม” จึงมีนโยบาย ชูธง!!...ปกป้องพุทธศาสนา พร้อมส่งเสริมศาสนาและพัฒนาประเทศ ด้วย หลักศีลธรรม และอาสาเป็นตัวแทนพระสงฆ์และชาวพุทธในประเทศไทย เน้นบริหารประเทศ ด้วยหลักศีลธรรม “คืนวิถีไทย วิถีพุทธ” นำความสามัคคีปรองดอง คืนสู่สังคมไทย ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า พร้อมใช้ดัชนีชี้วัดความทุกข์ มาใช้คู่ขนานกับดัชนีชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีนโยบาย ด้านต่างๆ อาทิ...

ด้านพระพุทธศาสนา ตั้งธนาคารพุทธ บัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ปฏิรูปคณะสงฆ์โดยคณะสงฆ์ ปฏิรูปสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ รับรองโรงเรียนพระปริยัติสามัญ ให้เป็นโรงเรียนในกำกับของรัฐ ให้พระป่ามีส่วนร่วมในการดูแลป่าไม้ ร่วมดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกับภาครัฐ

ด้านการศึกษา เพิ่มหลักสูตรสมาธิภาวนา ในหลักสูตรทุกระดับ พร้อมวิชาเอาตัวรอด และรับรองโรงเรียนพระปริยัติสามัญเป็นโรงเรียนในกำกับของรัฐ

ด้านการเมืองการปกครอง แยกกทม. เป็น 2 มหานคร คือ กทม. และ ธนบุรี พิจารณาแก้ไขกฎหมายควบคุมความเร็วไม่เกิน 80 กม. ให้เหมาะสมกับสภาพถนนและการเดินทาง และตั้งครม.หมู่บ้าน พร้อมให้งบบริหารปีละ 1 ล้านบาทต่อหมู่บ้าน

ด้านเกษตร ส่งเสริมเกษตรตามแนวพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง) อาหารเมืองไทยต้องไร้สารพิษ สนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี หรือสารเคมี ยกโควต้าสินค้าเกตรส่งออกให้สหกรณ์การเกษตร และวิสาหกิจชุมชน

ด้านแรงงาน ให้วันเกิดทุกคนเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ด้านเด็กสตรี เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส เปลี่ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นเงินสด ให้สวัสดิการผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 บาท พร้อมตั้งทีมปฏิบัติการค้นหา เด็ก ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง

ด้านสาธารณสุข ตั้งโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือก เป็นโรงพยาบาลรัฐที่รักษาแพทย์แผนไทยและจีน และเพิ่มค่าตอบแทนให้อสม. เดือนละ 2,500 บาท

ด้านคมนาคม สนับสนุนขุดคลองไทย เพื่อเชื่อม 2 มหาสมุทรเป็นทางเดินเรือ เพื่อเก็บค่าผ่านทาง

นี่คือนโยบายของพรรคแผ่นดินธรรมที่ถือว่าเป็น DNA ชาวพุทธขนานแท้ ส่วนใครจะว่าสุดโต่ง หรือจะดูถูกดูแคลนว่าไปไม่รอด อ่อนประสบการณ์ขึ้นอยู่กับมุมมอง แต่ก็ถือว่าเป็นพรรคทางเลือกหนึ่งของชาวพุทธในประเทศไทย และฟังธงได้เลยว่าเป็นอีกพรรค ที่อยู่ตรงกันข้ามกับพรรคประชาชนปฏิรูปของคุณไพบูลย์ นิติตะวัน แน่นอน.


.................................


คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง


โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com.


ขอบคุณแหล่งภาพ : @สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/654206