ค่าใช้จ่ายในการสืบทอดอำนาจ ช่างแพงบรรลัยจริงๆ

ค่าใช้จ่ายในการสืบทอดอำนาจ ช่างแพงบรรลัยจริงๆ

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 11

สัปดาห์นี้มาดูคำสอนของ “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ทรงตรัสถึง มหาโจร 5 จำพวก ประมวลสรุปไว้ในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.

ก่อนที่พระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพาน ทรงฝากพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัท โดยมี “พระธรรม” เป็นคำสอนของพระพุทธองค์ ถือเป็นศาสดาสืบแทน พระภิกษุเป็นเพศที่สูงยิ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในพุทธบริษัท จึงเป็นหัวหน้าของพุทธบริษัท เพราะเป็นผู้สละแล้วในโลกีย์วิสัยเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เป็นเนื้อนาบุญของอุบาสก อุบาสิกา

“ภิกษุในพระธรรมวินัย” เป็นผู้ที่ศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพ ตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ อบรมเจริญปัญญาตามแนวทางที่ถูกต้อง ประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลส ตามสิกขาบทในพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ จึงเป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริงของอุบาสก อุบาสิกา

“ภิกษุที่ไม่ศึกษาพระธรรม” ไม่อบรมเจริญปัญญา ไม่ขัดเกลากิเลส ก็ไม่ใช่เนื้อนาบุญของอุบาสก อุบาสิกา แต่เป็นเพียงภิกษุลวงโลก ที่บ่อนทำลายพระพุทธศาสนา สร้างความมัวหมองและความเสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนา

ในครั้งพุทธกาลมีพยัญชนะมากมาย ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ เพื่อเป็นเครื่องเตือนภิกษุที่ประพฤติไม่เหมาะ ให้ได้เห็นโทษตามความเป็นจริง เกิดความสำนึกไม่กระทำผิดซ้ำ ดังข้อความใน พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต อัคคิขันโธปมสูตร ดังนี้ คือ

“ผู้ทุศีล (ไม่มีศีล,ไร้ศีล) มีธรรมอันลามก มีความประพฤติสกปรก น่ารังเกียจ ปกปิดกรรมชั่ว มิใช่สมณะ แต่ปฏิญาณว่าเป็นสมณะ มิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ แต่ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์ เน่าใน มีความกำหนัดกล้า เป็นดังหยากเยื่อ”

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทรงตรัสถึง มหาโจร 5 จำพวก ซึ่งประมวลสรุปจากพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ดังนี้

1.ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ มุ่งลาภสักการะสรรเสริญ
2.ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ เล่าเรียนธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว ย่อมยกตนขึ้น
3.ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ ย่อมตามกำจัดเพื่อนพรหมจารี ผู้หมดจด ผู้ประพฤติ พรหมจรรย์อันบริสุทธิ์อยู่ ด้วยธรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ อันหามูลมิได้
4.ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ ย่อมสงเคราะห์เกลี้ยกล่อมคฤหัสถ์ทั้งหลายด้วยของสงฆ์
5. ภิกษุผู้กล่าวอวดอุตริมนุสธรรม อันไม่มีอยู่ อันไม่เป็นจริงนี้ จัดเป็นยอดมหาโจร

ข้อความใน ปรมัตถโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาต ธรรมจริยสูตร ยังแสดงถึงความเป็นจริงของภิกษุผู้ประพฤติไม่เหมาะไม่ควร ไม่มีคุณธรรมว่า เป็นภิกษุลามก เป็นปาปภิกษุ เปรียบประดุจข้าวลีบด้วย ดังนี้ คือ “เหมือนอย่างว่า ข้าวลีบทั้งหลาย แม้ปราศจากข้าวสารในภายใน แต่ก็ปรากฏเหมือนข้าวเปลือก เพราะมีแกลบอยู่ข้างนอกฉันใด ปาปภิกษุทั้งหลายก็ฉันนั้น แม้เว้นจากคุณสมบัติมีศีล เป็นต้น ในภายใน แต่ก็ปรากฏเหมือนกับภิกษุ ด้วยบริขารมีผ้ากาสาวะ เป็นต้น ในภายนอก”

การบริโภคก้อนข้าว ที่ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธาของภิกษุผู้ทุศีลนั้น การบริโภคก้อนเหล็กแดงยังดีกว่า เพราะการบริโภคก้อนเหล็กแดง ทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์เฉพาะในชาตินี้ แต่การเป็นภิกษุทุศีลรับสิ่งของที่ผู้อื่นถวายด้วยศรัทธา เป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิ เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมากมาย นานแสนนาน ดังข้อความใน ปรมัตถทีปนี อรรถกถา พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ อปายสูตร ดังนี้ คือ

“ภิกษุทุศีล คือ ไม่มีศีล ไม่สำรวมด้วยกายเป็นต้น ปฏิญาณว่าเราเป็นสมณะ รับก้อนข้าวที่ชาวแว่นแคว้นให้ด้วยศรัทธาบริโภค ก้อนเหล็กร้อน มีแสงไฟ อันภิกษุผู้ทุศีลบริโภคยังประเสริฐกว่า คือ ดีกว่าการที่คนทุศีลบริโภคก้อนข้าวที่ชาวแว่นแคว้นให้ด้วยศรัทธานั้น ถามว่าเพราะเหตุไร ตอบว่าเพราะการบริโภคก้อนเหล็กเป็นเหตุ เขาก็พึงไหม้ในอัตภาพเดียวเท่านั้น ส่วนภิกษุผู้ทุศีลบริโภคของที่เขาให้ด้วยศรัทธา เขาพึงไปเกิดในนรกหลายร้อยชาติ”

ยังมีข้อความใน สุมังคลวิลาสินี อรรถกถา ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พรหมชาลสูตร กล่าวถึง “บรรพชิต” ซึ่งมีการสะสมวัตถุสิ่งของ และมีชีวิตเหมือนอย่างคฤหัสถ์ว่า เป็นเศรษฐีหัวโล้น อุบาสก อุบาสิกา ทำหน้าที่บำรุงสงฆ์ด้วยปัจจัย 4 ที่เหมาะควร ฟังธรรมตามกาล ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในทุกๆ ด้าน.
................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”

บทความที่เกี่ยวข้อง

'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 1
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 2
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 3
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 4
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 5
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 6
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 7
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 8
'พระพุทธศาสนา'ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 9
'พระพุทธศาสนา' ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ! ตอน 10... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/654373

**********************************

***********************************

 ทิ้งหมัดเข้ามุม : พลังดูดแพงบรรลัย

https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/relevant/news_1328675


“มันฯ มือเสือ”

ภารกิจนำ 13 ชีวิตทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวง จ.เชียงราย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

แต่ที่ยังใจหายใจคว่ำ ต้องลุ้นกันอีกยาวก็คือ ภารกิจนำพาการเมืองไทยออกจากถ้ำมืดเผด็จการ

มีการเปรียบเทียบขำๆ ภารกิจถ้ำหลวงต้องระดมสูบน้ำออก แต่ภารกิจคนบางกลุ่มต้องระดม “ดูด”อดีตส.ส. เข้าพรรค

ภารกิจถ้ำหลวงเสร็จสิ้น แต่ภารกิจ “พลังดูด”การเมืองยังเดินหน้าต่อ

ไม่มีใครว่า หากพลังดูดหมายถึงทาบทาม โน้มน้าว ดึงเอาคนอุดมการณ์เดียวกันหรือคล้ายคลึงมาอยู่ร่วมพรรคเดียวกัน เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อน

แต่พลังดูดที่กำลังเป็นเป้าวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ตอนนี้ ไม่ใช่

เนื่องจากมีเรื่องเงินๆ ทองๆ และ การข่มขู่ต่อรองในเรื่องคดีความเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่มีอุดมการณ์ด้านการเมืองใดๆ เป็นส่วนผสมแม้แต่น้อย

กล่าวกันว่าพลังดูดที่เห็นอยู่ตอนนี้มีพื้นฐานมาจากความกลัวว่า พรรคเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้ง

กลัวมากเท่าไหร่ ยิ่งดูดแรงมากขึ้นเท่านั้น

คดีความซึ่งถูกนำมาเป็นเครื่องข่มขู่ต่อรอง เช่น กรณี 40 อดีตส.ส.ที่เสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสุดซอย และคดีจ่ายเงินเยียวยานปช.คนเสื้อแดง เป็นต้น

ส่วนการใช้เงินทองเป็นตัวดูด ที่เป็นข่าวเปิดโปงตามหน้าสื่อ ราคาตกอยู่ราวหัวละ 20-30 ล้าน หากมีแกนนำพากันมาแบบยกพวง ก็จ่ายเหมา 100 ล้าน

กับอีกกระแสหนึ่งว่า จะจ่ายให้ในช่วงทดลองงานก่อน 4 เดือน เดือนละ 5 ล้าน เมื่อใกล้เลือกตั้งจะมีการประเมินตัดเกรดกันอีกที

ถ้ากระแสดี น่าจะไปต่อได้ก็เอาไว้ พร้อมค่าใช้จ่ายอีกก้อนใหญ่

แต่หากดูแล้วน่าจะไปต่อยาก กระแสไม่ดีเพราะชาวบ้านไม่ยอมรับ หรือว่าโดนดัดหลัง ก็ต้องไปว่ากันอีกที จะเอาไปเก็บไว้ตรงไหน

ค่าใช้จ่ายในการสืบทอดอำนาจ ช่างแพงบรรลัยจริงๆ

5 ความคิดเห็น

 
3 ส

ไอ่ตูบ

โมโห

 
619

มันแพงแน่นอน  และเมื่อจ่ายไผแล้วก็ย่อมต้องถอนทุนคืนนะ

ไม่มีใครบ้าจ่ายไปฟรีๆแน่  การถอนทุนคืนก็ต้องเลือกกระทรวงที่เงินหนาๆหน่อยนะ

เป็นธรรมดาของสัตว์โลกไม่มีอะไรซับซ่อนเลยนะ

 
payai97

ข่าวลือมักเป็นไปตามลือเสมอ..เมื่อความจริงโผล่มา

ถึงเผด็จการจะออกมาปฏิเสธยังไง..ก็ล้างความเชื่อไม่ได้หรอก

 
markpakma

ปฎิรูปเพื่อแบบนี้นี่เอง ประเทศอื่นเขาเรียกพาชาติถอยหลังว่ะ

ไอ้ที่ทำกันแบบนี้ เขาทำกันเมื่อยี่สิบปีที่แล้ว

พอทักษิณมาไม่ต้องซื้อเสียงกันแล้ว มีแต่พรรคเก่าแก่ที่ยังต้องซื้อ

จ่าประสิทธิได้สส.โดยการล้มช้างเข้ามา คิดว่าจ่าแกซื้อเหรอครับ

ทักษิณส่งจ่าเข้าประกวดชาวบ้านก็เทคะแนนให้จนล้น

คสช.ยังดึงกลับไปใช้วิธีการเก่าๆ แจกรองเท้าข้างเดียว..แบบนี้เรียกปฎิรูปเหรอ

 
payai97

14