ความรู้จาก อ.โภคิน พลกุล อดีตประธานรัฐสภา

ความรู้จาก อ.โภคิน พลกุล อดีตประธานรัฐสภา

https://www.facebook.com/684312115037654/posts/1606545979480925/

 ผมได้รับความรู้เรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณจากอาจารย์โภคิน พลกุล ว่า ถ้อยคำที่จะต้องกล่าวในการถวายสัตย์ฯ เป็นรูปแบบที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ที่ผู้ปฏิญาณตนจะต้องกล่าวตามนั้นให้ครบถ้วน เปรียบเทียบได้กับรูปแบบตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติตาม เช่น การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หากไม่ทำตามให้ครบถ้วนตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนดการโอนย่อมไม่สมบูรณ์

หรือแม้แต่ในทางพุทธศาสนาก็มีรูปแบบที่ต้องกระทำเช่นกัน เช่น การอาราธนาศีลที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต้องพนมมือขึ้นแล้วจึงตั้งนะโมสามจบจากนั้นก็กล่าวคำอาราธนาศีลให้ครบถ้วน หากขาดตอนใดตอนหนึ่ง เช่น ไม่พนมมือ หรือตั้งนะโมไม่ครบสามจบ หรือกล่าวอาราธนาศีลไม่ครบถ้วน พระท่านก็จะไม่ให้ศีลเช่นกัน 

การถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีจะต้องกล่าวปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำตามรัฐธรรมนูญ ความสมบูรณ์อยู่ที่ได้กระทำไปอย่างครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แล้วหรือไม่ รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ต้องทรงลงพระปรมาภิไธยเพื่อแสดงว่าการถวายสัตย์ฯ ได้กระทำไปครบถ้วนตามที่พลเอกประยุทธ์นำมาแอบอ้าง

นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญคือบริหารราชการแผ่นดินและรับผิดชอบต่อสภา เมื่อพลเอกประยุทธ์กล่าวถ้อยคำถวายสัตย์ฯ ไม่ครบถ้วน ส.ส. ย่อมมีสิทธิที่จะตรวจสอบและพลเอกประยุทธ์มีหน้าที่ต้องมาตอบในสภา ดังนั้น ก่อนที่จะกล่าวหาคนตรวจสอบแบบที่เคยตัวและชอบทำก็ควรถามตัวเองก่อนว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ทำตามรัฐธรรมนูญจนเกิดปัญหาให้ต้องมาแก้ หากไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อหน้าที่จะกระเสือกกระสนมาเป็นนายกรัฐมนตรีให้เป็นภาระแก่ประเทศชาติและประชาชนทำไม

วัฒนา เมืองสุข

6 กันยายน 2562

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

1 ความคิดเห็น

 
3 ส

ไอ่เห้ตูบ

โมโห

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0