"ดีป้า" เดินหน้าเตรียมปรับธุรกิจเกษตรรับมือกับเทคโนโลยี Digital Transformation กับหลักสูตรผู้นำเกษตร CDA รุ่น2

"ดีป้า" เดินหน้าเตรียมปรับธุรกิจเกษตรรับมือกับเทคโนโลยี Digital Transformation กับหลักสูตรผู้นำเกษตร CDA รุ่น2

          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า” เดินหน้าเพิ่มทักษะผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น2 (Chief of Digital AGRO Business – CDA#2) เริ่มต้นด้วยการแชร์ประสบการณ์จาก ดร.จิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2021 หลังการระบาดไวรัสโควิด-19” ต่อด้วย คุณชนาธิป จริยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส โครงการ Digital Transformation ธนาคารแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “กรณีศึกษา Digital Transformation ธนาคารแห่งประเทศไทย” และคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร

ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นที่2 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ดร. ชินาวุธ ชินะประยูร นายชิษณุชา บุดดาบุญ ดร.สุรจิต  ลักษณะสุต นายเบญจพล พาลี นายวีรวัฒน์ กำจรวงศ์ไพศาล นายวิทวัส  ปัญญาแหลม ดร.อัจฉรา ภาวศุทธิ์ นายภานุ  เนื่องจำนง นางสาวดวงพร อุดมทิพย์  นางลักขณา ตั้งจิตนบ นางทัศนีย์ ทองมี นายรัสชัย เหรียญพาณิชย์  นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย นางพรพนิต รัตนกุล นายอาณัติ กลิ่นส่ง นายศุภชัย สามเสน นายเกรียงไกร  วัฒนาสว่าง นางอัญชนา ตราโช  นางสาวนันทวรรณ สุริย์ นางสาวศลิษา หาญพานิช นายกิติกร ลิมปนพงศ์เทพ  ดร.เมธี พะยอมยงค์ นางสาวอโณทัย ดลพิทักษ์ นายธนบดี สวัสดิ์ศรี นางสาวอินทิรา ฟุ้งมงคลเสถียร นางสาวอรวรรณ ติลกเรืองชัย  นายปุณนะ วงศ์ธนาศิริกุล นายธำรงเกียรติ  อุทัยสาง  นายสมัย ลี้สกุล เป็นต้น

          สำหรับการเพิ่มทักษะในครั้งนี้... คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ สามารถพัฒนาทักษะให้มีความรู้เรื่อง Digital Transformation  ในการกำหนดนโยบายการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาองค์กรเชิงธุรกิจและเชิงบริหารได้ต่อไปในอนาคต

 • รัก
  13
 • ฮ่าฮ่า
  15
 • ว้าว
  12
 • เศร้า
  21