การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน

การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วันหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่เปิดการสอนรุ่นแรกตั้งแต่ปี 2538 มีผู้สำเร็จการอบรมแล้วกว่า 2,500 ท่าน ทั้งจาก หน่วยราชการ และภาคเอกชน การอบรมนี้ใช้ความรู้มาตรฐาน ประเมินค่าทรัพย์สินระดับ สากลจาก Lincoln Institute of Land Policy ผนวกกับประสบการณ์จริงในประเทศไทย ซึ่งผู้สอนได้ดำเนินการสำรวจ และประเมินค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นับล้านชิ้นทั่วประเทศ

หลักสูตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 รุ่นที่ 136 จะจัดขึ้นวันพุธที่ 30 มกราคม - เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08:30 - 17:30 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

รายละเอียด

ภาคความรู้พื้นฐาน: 

-            ตลาดอสังหาริมทรัพย์กับการประเมินค่าทรัพย์สินในปัจจุบัน
ภาพรวมของภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่กระทบต่อ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ

-            การรังวัดตรวจสอบหาตำแหน่งที่ดิน

-            การอ่าน - เขียนแบบแปลนอาคารเบื้องต้น 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนแบบแปลนอาคารประเภทต่าง ๆ และข้อสังเกตจากวิศวกรที่เชี่ยวชาญการตรวจสอบอาคาร

ภาคทฤษฎี: 

-            หลักแห่งมูลค่าทรัพย์สินในเชิงสากล
มูลค่าทรัพย์สินขึ้นอยู่กับอะไร นิยามมูลค่าทรัพย์สิน ว่าด้วยทุน ราคาและมูลค่าตามมาตรฐานสากล หลัก 11 ประการในการกำหนดมูลค่า มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน

-            กระบวนการประเมิน 1: วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน

-            กระบวนการประเมิน 2: การเปรียบเทียบตลาด

-            กระบวนการประเมิน 3: การแปลงรายได้เป็นมูลค่า

-            กระบวนการประเมิน 4: การทดสอบสมมติฐาน
หรือ Hypothetical Analysis/residual Approach ใช้พิสูจน์ราคาได้ชัดเจนที่สุดทางหนึ่ง แม้ในกรณีที่ไม่มีการซื้อขาย

ภาคทักษะ: 

-            เทคนิคชั้นสูง: CAMA-AVM
หลักการ CAMA กับการประเมินเพื่อเวนคืน Computer-assisted mass appraisal แบบจำลองทางสถิติ เพื่อการประเมินและการเวนคืน มีผลกระทบต่อมูลค่าตรวจสอบอย่างไร

-            แนวทางการวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์
วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์คืออะไรจะให้ความสำคัญกับตลาดรวมตลาดเฉพาะพื้นที่เฉพาะส่วนและทรัพย์สินของเราอย่างไร

-            กรณีตัวอย่างภาคพิสดาร จากการประเมินจริง

-            การเขียน - การอ่านรายงานประเมินค่าทรัพย์สิน

ภาคปฏิบัติ: 

-            การทดลองประเมินจริงภาคสนาม

-            เสนอรายงานผลการทดลองประเมินจริงภาคสนาม

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 24,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)

กรณีนิติบุคคล สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %

ลงทะเบียน https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=17

 

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โทร. 02-295-2294 ต่อ 114 หรือ 02-295-3905 ต่อ 114

Line @trebs1  Email: lek@trebs.ac.th

Tags :  หลักสูตรการประเมินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย , การเวนคืน

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1