Nelson Mandela

Nelson Mandela

Nelson Mandela

For to be free is not merely to cast off one’s chains,
but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.

อิสระไม่ใช่การปลดโซ่ตรวนที่ล่ามเอาไว้
แต่คือการใช้ชีวิตอยู่อย่างเคารพและส่งเสริมเสรีภาพของผู้อื่น

เนลสัน แมนเดลา