วันไข้เลือดออกอาเซียน

TH
15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ASEAN Dengue Day

วันไข้เลือดออกอาเซียนจากสถิติของผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก พบว่าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสถิติผู้ป่วยจำนวนมากสุด ดังนั้น ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บูรไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา จึงได้มีมติร่วมกัน กำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศตระหนักในการป้องกันโรค และร่วมกันแก้ปัญหา 

โรคไข้เลือดออก ถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุข ในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ละปีพบผู้ป่วยไม่ต่ำกว่าปีละ 200,000 ราย จากผลสำรวจครึ่งปีแรก มีรายงานผู้ป่วยใน 7 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม รวม 69,213 ราย เสียชีวิต 57 ราย และด้วยสภาพภูมิประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ดังนั้น ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จึงได้มีมติร่วมกัน กำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน
 
สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกลุ่มประเทศอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 13 มิถุนายน 2555  พบว่า ประเทศมีรายงานผู้ป่วยมากที่สุด คือ ฟิลิปปินส์ พบผู้ป่วย 28,163 ราย รองลงมาคือประเทศไทย พบผู้ป่วย 14,045 ราย เสียชีวิต 9 ราย มาเลเชีย พบผู้ป่วย 10,352 ราย เสียชีวิต 20 ราย เวียดนาม พบผู้ป่วย 10,296  ราย เสียชีวิต 7 ราย กัมพูชา พบผู้ป่วย 4,050  ราย เสียชีวิต 18 ราย สิงคโปร์ พบผู้ป่วย 1,529 ราย  และ ลาว พบผู้ป่วย 778 ราย เสียชีวิต 3 ราย ส่วนใหญ่เกิดในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และในส่วนของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข เร่งควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย และเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด ซึ่งช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่เสี่ยงในการระบาดของโรคนี้อย่างมาก ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงเน้นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไม่ให้เป็นพาหะแพร่เชื้อไปในวงกว้าง โดยการกำจัดลูกน้ำในแหล่งที่มีน้ำขัง