วันเพื่อการขจัดความยากจนระหว่างประเทศ

17 ตุลาคม พ.ศ. 2530

International Day for the Eradication of Poverty

วันเพื่อการขจัดความยากจนระหว่างประเทศ

International Day for the Eradication of Poverty


วันเพื่อการขจัดความยากจนระหว่างประเทศ (International Day for the Eradication of Poverty) ตรงกับวันที่ 17 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งมีการจัดการเฉลิมฉลองขึ้นทั่วโลก เป็นวันที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 1992 แต่วันดังกล่าวถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1987 เมื่อประชาชนกว่า 100,000 คนมารวมตัวกัน ณ จัตุรัสสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ เพื่อให้เกียรติแก่เหยื่อของความยากจน ความอดอยาก ความรุนแรงและความกลัว

Joseph Wresinski ได้จารึกไว้เป็นอนุสรณ์ว่า:

ที่ใดก็ตามที่ชายหรือหญิงถูกบังคับให้ต้องตกอยู่ในสภาวะความขัดสนแสนสาหัส และสิทธิมนุษยชนถูกละเมิด การมารวมกันที่นี่เป็นการสร้างความมั่นใจว่าสิทธิเหล่านี้จะได้รับการเคารพ เป็นหน้าที่หลักอันสำคัญยิ่งของเรา