วันอาหารโลก

16 ตุลาคม พ.ศ. 2488

World Food Day

วันอาหารโลก

World Food Day


วันอาหารโลก (World Food Day) ตรงกับวันที่ 16 ตุลาคมของทุกปี เนื่องในวันก่อตั้งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 1945 วันอาหารโลกถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐสมาชิกขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติในการประชุมทั่วไปครั้งที่ 20 ขององค์การ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1979 ซึ่งคณะผู้แทนฮังการี นำโดยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและอาหารของฮังการี ดร. Pál Romány เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในสมัยการประชุมครั้งนั้น และได้เสนอแนวคิดในการเฉลิมฉลองวันอาหารโลกทั่วโลก

นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ในมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ได้เพิ่มความตระหนักถึงประเด็นความยากจนและความอดอยาก