วันสิทธิมนุษยชน

10 ธันวาคม พ.ศ. 2493

Human Rights Day

วันสิทธิมนุษยชน

Human Rights Day


วันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day) ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม วันนี้ได้รับเลือกเพื่อยกย่องสหประชาชาติ ซึ่งสมัชชาใหญ่มีมติเห็นชอบและประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ซึ่งเป็นการแถลงสิทธิมนุษยชนทั่วโลกครั้งแรกและเป็นความสำเร็จใหญ่แรก ๆ ของสหประชาชาติที่เพิ่งก่อตั้ง การก่อตั้งวันสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นที่การประชุมใหญ่ที่ 317 ของสมัชชาใหญ่เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2493 เมื่อสมัชชาใหญ่ประกาศข้อมติที่ 423(5) เชิญชวนให้รัฐสมาชิกทั้งหมดและองค์การอื่นที่สนใจเฉลิมฉลองวันดังกล่าวตามที่เห็นสมควร

ปกติวันนี้มีการประชุมและการนัดพบทางการเมืองระดับสูง และเหตุการณ์และนิทรรศการวัฒนธรรมว่าด้วยประเด็นสิทธิมนุษยชน นอกเหนือจากนี้ เดิมวันที่ 10 ธันวาคม มีการมอบรางวัลสหประชาชาติในสาขาสิทธิมนุษยชนทุกห้าปีและรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ องค์การภาครัฐและนอกภาครัฐจำนวนมากซึ่งมีกิจกรรมในสาขาสิทธิมนุษยชนยังจัดเหตุการณ์พิเศษเพื่อเฉลิมฉลองวันนี้ เช่นเดียวกับองค์การพลเมืองและสังคมจำนวนมาก