ทะไลลามะที่ 14

CN
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2478

His Holiness the 14th Dalai Lama

ทะไลลามะที่ 14

องค์ทะไลลามะ องค์ที่ 14 แห่งทิเบต

เมื่อเราต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมในชีวิต
เรามีทางเลือกสองทาง
คือ จะหมดหวังและทำให้ตัวเองตกต่ำ
หรือว่าจะสร้างจิตใจให้แข็งแกร่งจากความทุกข์นั้น


เทนซิน เกียตโซ ทะไลลามะที่ 14 (His Holiness the 14th Dalai Lama) (6 กรกฎาคม พ.ศ. 2478) คือองค์ทะไลลามะ องค์ที่ 14 แห่งทิเบต เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) และเป็นผู้นำจิตวิญญาณและผู้นำสูงสุดของชาวทิเบต ถึงแม้ว่าทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะไม่ยินยอมก็ตาม พระองค์ทรงเป็นประมุขแห่งพุทธศาสนานิกายมหายานแบบทิเบตเกลุก