เสกสรรค์ ประเสริฐกุล: การเมืองไทยกับสังคม 4.0

ปาฐกถาเสกสรรค์ ประเสริฐกุล: การเมืองไทยกับสังคม 4.0

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ปาฐกถาหัวข้อ "การเมืองไทยกับสังคม 4.0" โดยเป็นส่วนหนึ่งของเสวนาวิชาการ Direk's Talk หัวข้อ "ทิศทางการเมืองโลก การเมืองไทย และนโยบายสาธารณะ" 19 มิถุนายน 2560 ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์