เจาะข่าวตื้น 191: ท่านคิดว่าการรัฐประหารครั้งต่อไป จะได้เผด็จการที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่