ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐฯ

Abraham Lincoln

Actions speak
louder than words.